szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja (RTI.OS.7615/4/2009)

Szczytna, 2009-04-17.

RTI.OS.7615/4/2009

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt. 52 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szczytna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą ,,Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starosty Kłodzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej.

Charakterystyka przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U z a s a d n i e n i e

Gmina Szczytna wnioskiem z dnia 16 lutego 2009 roku zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej. Do wniosku dołączono wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane załączniki.
 Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie inwestycja ta realizowana będzie w odległości ok. 500 metrów od Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe”, oraz w odległości ok. 1,2 km od projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe”. Ponadto centrum sportu, aktywnego wypoczynku i rehabilitacji ruchowej w Szczytnej jest przedsięwzięciem inwestycyjnym na obszarze miejskim - ,,urban development projects”.
 Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starosty Kłodzkiego i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko a także w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 2 marca 2009 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/39/09/am wyraził opinię, iż realizacja ww przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotowe przedsięwzięcie w całości zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zurbanizowanym, otoczona istniejącymi zabudowaniami mieszkalnymi, handlowymi i terenami rekreacyjnymi. Z uwagi na charakter planowanych prac, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do najbliższego otoczenia. Mając na uwadze powyższe, przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000. W związku z tym nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na ww. obszary Natura 2000.
 Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 5 marca 2009 roku nr OŚR.7633-15/OPZ/09 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 11 marca 2009 roku nr ZNS-711-9/AZ/09 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starosty Kłodzkiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu, zamieszczonych w ,,Karcie informacyjnej przedsięwzięcia”, oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Szczytnej postanowieniem z dnia 12 marca 2009 roku Nr RTI.OS.7615/4/2009 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przeprowadzonej analizie organ uwzględnił:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie ścianki wspinaczkowej wraz z parkiem linowym, budowie profesjonalnego toru do jazdy na wózkach inwalidzkich wkomponowanego w skatplazę, budowie placu zabaw, budowie ciągów pieszych a także przekształceniu na okres zimowy boiska wielofunkcyjnego na sztuczne lodowisko. Przy realizacji tej inwestycji nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowisko innych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców, wody, paliw i energii. Tylko na etapie realizacji inwestycji nastąpi podwyższona emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i hałasu. Emisja ta będzie miała charakter przejściowy i nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko;
2) usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie usytuowane jest w terenie zurbanizowanym, na którym brak jest szaty roślinnej. Nie występują tu obszary wodno – błotne, obszary ujęć wód, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Położone jest poza granicami obszarów Natura 2000 i z uwagi na charakter, zastosowane surowce i technologie nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary;
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania:
Przedsięwzięcie ma ograniczony zasięg oddziaływania i zamknie się w granicach działek, na których będzie realizowane, nie powodując uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i nie będzie wywierać negatywnego wpływu na ludność. Z uwagi na niewielki zasięg inwestycja ta tym bardziej nie wywoła transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze. Ograniczona skala oraz charakter inwestycji nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań.
Biorąc powyższe orzeczono jak w sentencji.

 Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej a także decyzja niniejsza została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

P o u c z e n i e
 
 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
1.Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik nr 1.
2.Karta informacyjna przedsięwzięcia – załącznik nr 2.

Otrzymują:
1.Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
2.Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57350 Kudowa Zdrój.
3.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
4.Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
6.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
7.a/a.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza
Szczytnej z dnia 17.04.2009 roku
Nr RTI.OS.7615/4/2009.

CHARAKRERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę:
1) ścianki wspinaczkowej wraz z parkiem liniowym,
2) profesjonalnego toru do jazdy na wózkach inwalidzkich wkomponowanego w skatplazę,
3) placu zabaw,
4) ciągów pieszych
5) przekształcenie na okres zimowy boiska wielofunkcyjnego na sztuczne lodowisko.
Ścianka wspinaczkowa będzie wolno stojąca wykonana na konstrukcji stalowej – przestrzennej kratownicy rurowej.
Podstawowe wymiary ściany:
podstawa wpisana w prostokąt: ok. 1,80m x 1,80 m,
wysokość wieży: ok. 8,6 m,
powierzchnia wspinaczkowa wieży: ok. 75 m2.
W skład parku linowego będą wchodziły:
słupy drewniane o średnicy zbieżnej od 300 do 500 mm z drewna świerkowego. W połowie wysokości części naziemnej słupa średnica powinna wynosić nie mniej niż 400 mm. Największa długość słupa z uwzględnieniem części podziemnej wynosi 16,0 m. Słupy zagłębione będą w grunt na głębokość co najmniej 2,9 m,
podesty będą składać się ze szkieletu z belek drewnianych o średnicy120 mm, oraz ułożonych na nich desek o wymiarze przekroju 40 mm x 120 mm,
liny asekuracyjne – zastosowane zostaną liny stalowe ocynkowane S6 x 19+At, o średnicy 10 mm,
atrakcje parku linowego zostaną wykonane na bazie lin polipropylenowych, lin alpinistycznych, elementów drewnianych oraz siatek sportowych.
Profesjonalny tor do jazdy na wózkach inwalidzkich wkomponowany w skatplazę wybudowany zostanie na powierzchni 1573 m2, w tym: powierzchnia płyty 1320 m2 i powierzchnia zabudowy z kostki betonowej 253 m2. Na terenie skatparku zostanie zamontowane 21 przeszkód.
Na placu zabaw zostaną zamontowane gotowe urządzenia zabawowe w ilości: zestaw zabawowy – 1, zestaw integracyjny 1, piaskownica – 1, huśtawka wagowa – 1, kiwak rycerz – 2, huśtawka wahadłowa 2, karoca – 1, karuzela z siedziskami – 1, regulamin placu zabaw – 1.
Ciągi piesze zostaną wykonane w celu obsługi ruchu pieszego na terenie realizowanego przedsięwzięcia tak, aby były one wykorzystywane również dla ruchu pojazdów uprzywilejowanych w trakcie imprez masowych. Projektuje się wykonanie ciągów o długości 179 m, o szerokości całkowitej 5 m, gdzie na szerokości 2,5 m będzie nawierzchnia bitumiczna, a na pozostałej części o szerokości 2,5 m nawierzchnia z kostki betonowej.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zamierza się w okresie zimowym przekształcić istniejące boisko wielofunkcyjne na sztuczne lodowisko o wymiarach 20 m x 40 cm.
Przedsięwzięcie realizowane jest w celu stworzenia kompleksu rekreacyjno – sportowego w mieście Szczytna. Zlokalizowane jest na gruntach Gminy Szczytna w mieście Szczytna na działkach o numerach ewidencyjnych 532/4 i 532/3 przy już istniejącej hali sportowej, boisku wielofunkcyjnym i kompleksu boisk: ,,Moje boisko – ORLIK 2012”.
Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, na którym brak jest szaty roślinnej, usytuowanym w znacznej odległości od obszarów Natura 2000, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko oraz życie ludzi pod warunkiem zachowania warunków zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 24 Kwietnia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 437552