szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/157/04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/157/04
Rady  Miejskiej  w  Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, oraz trybu ich pobierania /zasad zwrotu/

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

§ 2

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 3

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. 

§  5

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom , których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości określonej w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6

Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 1 dokonują zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabelach nr 1 i 2.


Tabela nr 1 : odpłatności za usługi opiekuńcze osób samotnie gospodarujących

dochód osób samotnie gospodarujących  przekraczający  kryterium ustawowe  art.8 

%

wysokość  odpłatności liczona od kosztu usługi

%

 100, 01 %  -  130 %

130,01 %   -  160 %

160,01 %   -   190 %

190, 01 %  -   225 %

225,01 %   -   290 %

290,01 %   -   360 %

360,01%    -   powyżej

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

50 %

100 %

 Tabela nr 2: odpłatności za usługi opiekuńcze osób w rodzinie

 dochód osób samotnie gospodarujących  przekraczający  kryterium ustawowe  art.8 

%

wysokość  odpłatności liczona od kosztu usługi

%

100,01     -  125 %

125.01 %  - 150 %

150.01%  - 175 %

175,01 % - 200 %

200,01 % - 250 %

250,01 % - 300 % 

 300,01 % - powyżej 

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

50 %

100 %

Kwoty  określające  wysokość kryterium dochodowego podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art.9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7

Ustalone w decyzji administracyjnej kwoty całościowego lub częściowego zwrotu kosztu usług – świadczeniobiorca wpłaca w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej na koniec każdego miesiąca.

§ 8

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej przekazuje pobrane zwroty opłat na rachunek bankowy Gminy Szczytna.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 10

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej:
1)Nr XXIII/160/96 z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania /zasad zwrotu/
2)Nr XXVI/200/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/96 Rady Miejskiej w Szczytnej  z dnia 11 grudnia 1996 r.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570