szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (RTI.OS.7615/14/2009)

RTI.OS.7615/14/2009

Szczytna, 2008-07-31.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja” Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora – Gminy Szczytna zostało wszczęte w dniu 31 lipca 2009 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ciągu turystyczno – spacerowego ,,Kamienny Trakt”.

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zwracam się do organów ochrony środowiska o przedstawienie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a także w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi a także możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia się oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających, z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami ochrony środowiska na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, a także na tablicy ogłoszeń przy ul. Wolności w Szczytnej (przy byłej szkole).

Załączniki:
- wniosek z dnia 31 lipca 2009 roku wraz z kartą informacyjna przedsięwzięcia,
- kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis i wyrys nr 117/09 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują organy opiniujące:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzku.

Otrzymują:
1.ZUI "Rewaloryzacja" Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko.
2.Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
3.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
4.Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
5.Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
- inne strony poprzez obwieszczenie.
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń przy ul. Wolności w Szczytnej (przy budynku byłej szkoły),
- a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 3 Sierpnia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 428014