szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/149/04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/149/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 września 2004 r.

w sprawie pozbawienia części ulicy Kościelnej w Szczytnej kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii drogi  wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zmianami) oraz w związku z art.7 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (tekst jednolity z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn.zm.), Rada Miejska w Szczytnej, uchwala co następuje:

§ 1

Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej części ul. Kościelnej od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Szpitalną (zgodnie z mapą stanowiącą Załącznik do uchwały) i zalicza się ją do kategorii drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji ul. Kościelna 1 i 2.

§ 2

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do odpowiedniego podziału geodezyjnego działki gruntu ul. Kościelnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2005 r.

UZASADNIENIE

Pozbawienie części ulicy Kościelnej w Szczytnej kategorii drogi gminnej i zaliczenie jej do kategorii drogi  wewnętrznej umożliwi po odpowiednim oznakowaniu  parkowanie pojazdów na tej części ulicy zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.  Na podstawie ustawy o drogach publicznych zaliczenie lub pozbawienie kategorii drogi następuje w drodze uchwały  rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego powiatu. Jesteśmy w posiadaniu odpowiedniej opinii powiatu. Pozbawienie dotychczasowej kategorii i zaliczenie jej do innej kategorii następuje do końca trzeciego kwartału, z mocą  od dnia  1 stycznia następnego roku.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011