szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/14/2009)

RTI.OS.7615/14/2009

Szczytna, 2009-09-14.

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku  Zakładu Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja" Sp z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko działającego w imieniu inwestora - Gminy Szczytna ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: ,,Budowa ciągu turystyczno - spacerowego Kamienny Trakt".

Uzasadnienie

Zakład Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja" Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko działający w imieniu Gminy Szczytna wnioskiem z dnia 17 lipca 2009 roku zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Budowa ciągu turystyczno - spacerowego Kamienny Trakt". Do wniosku dołączono wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane załączniki.
 Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 56 i pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie inwestycja ta realizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe", oraz w odległości ok. 1,2 km od projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe".
 Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Starosty Kłodzkiego i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko a także w  zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 17 sierpnia 2009 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/165/09/amk wyraził opinię, iż realizacja ww przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się wprawdzie w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe", jednakże ze względu na skalę oddziaływania ograniczoną do najbliższego otoczenia inwestycji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na ten obszar.
 Starosta Kłodzki postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2009 roku nr OŚR.7633-81/OPZ/09 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 4 września 2009 roku nr ZNS-711-30/AZ/09 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 63 ust. 1, w związku z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w prowadzonej analizie organ uwzględnił:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie dróg publicznych spełniających funkcję ciągów pieszo - jezdnych, budowie ciągów pieszych, budowie oświetlenia ulicznego, budowie dwóch zespołów parkingowych po 6 stanowisk, budowie trzech skwerów, w tym dwóch z fontanną, budowie placu zabaw z elementami małej architektury, remoncie mostów i kładek dla pieszych na rzece Kamienny Potok, budowie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Zostaną dokonane też nowe nasadzenia zieleni miejskiej, głównie drzew (klonu). Przy realizacji tej inwestycji nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowisko innych przedsięwzięć. Nie wystąpi ryzyko wystąpienia poważnej awarii oraz przedsięwzięcie nie będzie wymagało użycia dużej ilości surowców, wody, paliw i energii. Tylko na etapie realizacji inwestycji nastąpi podwyższona emisja zanieczyszczeń i hałasu. Emisja ta będzie miała charakter przejściowy i nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko;
2) usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie usytuowane jest w terenie zurbanizowanym w centralnej części miasta wzdłuż rzeki Kamienny Potok. Obsługa komunikacyjna terenu jest nieuporządkowana i odbywa się głównie na drogach o nawierzchni gruntowej stanowiących jednocześnie ciągi piesze oraz miejsca parkingowe dla okolicznych mieszkańców. Tereny zieleni cechuje chaotyczny sposób zagospodarowania, brak czytelnego powiązania z Kamiennym Potokiem i szczątkową infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową. Nie występują tu obszary wodno - błotne (za wyjątkiem rzeki Kamienny Potok, która na tym odcinku posiada brzegi w postaci muru kamienno - betonowego), obszary ujęć wód, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Położone jest poza granicami obszarów Natura 2000 i z uwagi na charakter, zastosowane surowce i technologie nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary;
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania:
Przedsięwzięcie ma ograniczony zasięg oddziaływania i zamknie się w granicach działek, na których będzie realizowane, nie powodując uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i nie będzie wywierać negatywnego wpływu na ludność. Z uwagi na niewielki zasięg inwestycja ta tym bardziej nie wywoła transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze. Ograniczona skala oraz charakter inwestycji nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań.
Biorąc powyższe nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej a także postanowienie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz na podstawie art. 49 k.p.a. przez obwieszczenie przekazana stronom.

 Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:
1.Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
2.Zakład Usług Inwestorskich ,,Rewaloryzacja" Sp. z o.o. ul. Czeska 26-28, 57-300 Kłodzko.
3.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
4.Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57350 Kudowa Zdrój.
5.Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko.
6.Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
- inne strony postępowania poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
4.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
5.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 15 Września 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 428022