szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XX/147/04 z dnia 17 września 2004r.

Uchwała Nr XX/147/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia  17 września 2004 roku

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczytna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art.3 ust. 1; art.9, ust.1; art. 10 ust. 1 i 2; art. 11, 12, 12 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. Nr 8, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1.

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczytna (przyjętego uchwałą Nr XXX/241/97 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna) dla wyodrębnionych obszarów, których granice określono na Załączniku graficznym nr 1 do Uchwały.

§2.

Zmiana studium powinna uwzględniać uwarunkowania i określić kierunki zgodnie  z art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 8, poz. 717 ze zmianami).

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna

W związku z przystąpieniem do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Dolina, Łężyce, Słoszów, Złotno i Chocieszów, Niwa, Wolany, wpłynęły wnioski do planów, ktrych uwzględnienie jest korzystne dla zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytna. Wnioski te nie mogą być jednak uwzględnione ze względu na zmiany w prawie – wejście w życie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które to zmiany spowodowały wymóg całkowitej zgodności projektów planów ze Studium. W związku z powyższym możliwe są do uwzględnienia tylko wnioski, które są całkowicie zgodnie ze studium.

Studium uchwalone w 1997 roku, z uwagi na rozwój terenów rekreacyjnych i nowe możliwości zagospodarowania terenów, stało się nieaktualne, a ograniczenie terenów rozwojowych w planach do obszarów wyznaczonych w Studium  może znacznie ograniczać działalność inwestycyjną, gospodarczą i rozwój mieszkalnictwa w gminie.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna powołał w dniu 20 sierpnia 2004r. zespół w celu przeprowadzenia analizy rozwoju przestrzennego gminy Szczytna i ustalenia potrzeb i możliwości zagospodarowania przestrzennego gminy.

Analiza wykazała konieczność przeznaczenia strategicznych terenów dla rozwoju rekreacji, turystyki i sportu oraz konieczność spójnego rozwoju terenów mieszkaniowo – turystycznych na terenach, które w studium przeznaczone są na użytkowanie rolnicze.

W wyniku analizy ustalono zakres niezbędnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i podjęto decyzję o przeprowadzeniu zmiany studium.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571