szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXX/212/09 z dnia 25 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXX/212/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 10 ust. 2  pkt 2b  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 14 lutego 2008r. (Dz.U.Nr 38, poz. 220)  Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Niwa w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XIX/116/2008 z dnia 29 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niwa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Plan Odnowy Miejscowości wsi Wolany został opracowany przez społeczność lokalną i przyjęty uchwałą podczas Zebrania Wiejskiego Sołectwa w dniu 27 maja 2008r oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnej nr XIX/117/2008 w dniu 29 maja 2008. W dniu 08 czerwca 2009r. dokonano ewaluacji Planu Odnowy Miejscowości Wolany, w wyniku której zmieniono opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną rozszerzając go na lata 2008 - 2020. Poprawiony program został przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego Nr 1/09 w dniu 08 czerwca 2009r. W związku z tym faktem należy uchylić uchwałę Rady Miejskiej nr XIX/117/2008 z dnia 29 maja 2008 i przyjąć nowy Plan Odnowy Miejscowości dla wsi Wolany.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Września 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432009