szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIX/143/04 z dnia 24 czerwca 2004r.

Uchwała Nr XIX/143/04

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 24 czerwca 2004r.

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej

uchwala:

1.Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

3.Traci moc Uchwała Nr VIII/74/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczytna, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/143/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 1

1.Prawo otrzymywania dotacji z budżetu miasta na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

2.Dotacje przyznawane w trybie niniejszej uchwały mogą być udzielane na realizację celów publicznych związanych z wykonaniem zadań Gminy Szczytna, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Dotacja może być udzielona po dokonaniu jawnego wyboru najkorzystniejszej w rozumieniu prawa zamówień publicznych oferty na realizację wyodrębnionego zadania.

4.Dotacja może być udzielona po wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację całości wyodrębnionego zadania lub kilku ofert częsciowych podmiotów, zamierzających realizować wyodrębnione zadanie publiczne. Wybór kilku ofert może nastąpić w przypadku, gdy zasadny jest podział zadania na części, które zostaną powierzone do realizacji różnym podmiotom.

5.Dotacja może być udzielona, jeżeli na realizację wyodrębnionego zadania publicznego została złożona jedna oferta gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6.Ogłoszenie o postępowaniu w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację zadań publicznych, które zostaną sfinansowane z budżetu Gminy powinno zawierać informacje o:

1)rodzaju zadania,

2)wysokości środków, które zamierza się przeznaczyć na realizację zadania

3)zasadach przyznawania dotacji,

4)terminach i warunkach realizacji zadania,

5)terminie i miejscu składania ofert,

6)terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

7.Ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 6 winno być podane do publicznej wiadomości, co najmniej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szczytna.

8.Wzór oferty, na realizację wyodrębnionego zadania publicznego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Oferty składane na drukach niezgodnych ze wzorem są nieważne.

9.Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane informacje oraz powinna być podpisana zgodnie z przepisami o składaniu oświadczeń woli obowiązującymi w podmiocie składającym ofertę.

10.Jeżeli wysokość środków na realizację zadania wynikająca z najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert częściowych przekracza wysokość środków, które  podano w ogłoszeniu zgodnie z pkt 6.2 to:

1) postępowanie unieważnia się albo przedkłada się do akceptacji oferentów propozycję sfinansowania zadania do wysokości środków, które podano w ogłoszeniu zgodnie z pkt 6.2,

2) w uzasadnionych przypadkach, gdy można z budżetu przeznaczyć na realizację zadania kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu zgodnie z pkt 6.2 i powierzenie realizacji zadania jest konieczne, a złożona oferta lub oferty gwarantują wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, to dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty lub najkorzystniejszych ofert częściowych spośród złożonych w tym postępowaniu.

§ 2

1.Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna określa w projekcie budżetu globalne kwoty przeznaczone na zadania planowane do powierzenia w trybie niniejszej uchwały oraz umieszcza wykaz tych zadań w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej.

2.Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna niezwłocznie po przyjęciu uchwały budżetowej ogłasza postępowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację zadań publicznych, które powinny zostać bez zbędnej zwłoki powierzone do realizacji uprawnionym podmiotom.

3.Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna może w ciągu roku budżetowego ogłaszać postępowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert na realizację zadań publicznych, które zostaną sfinansowane z budżetu Gminy, w tym w drodze przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych.

4.W ciągu 2 tygodni od podanego w publicznym ogłoszeniu terminu składania ofert właściwy merytorycznie pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczytna na stanowisku inspektora ds. promocji, kultury, turystyki i sportu weryfikuje oferty pod względem formalno-prawnym i wydaje opinię o celowości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę oraz przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna wykaz kandydatów do zawarcia umów dotacji tj. podmiotów, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań własnych Gminy Szczytna wraz z uzasadnieniem wyboru. Opinie oraz wykazy wraz z uzasadnieniami są podawane do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

§ 3

1.Udzielenie dotacji z budżetu miasta następuje na podstawie umowy.

2.Umowa może zostać zawarta na okres do lat trzech.

3.Umowa powinna określać w szczególności:

a.opis zadania

b.termin wykonania zadania

c.kwotę dotacji

d.sposób płatności

e.tryb kontroli wykonywanego zadania

f.sposób rozliczenia dotacji, zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji i dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową.


§ 4

1.Do obowiązków inspektora ds. promocji, kultury, turystyki i sportu nadzorującego merytorycznie wykonywane zadanie należy przeprowadzenie kontroli terminowości i rzetelności jego realizacji, zarówno w trakcie realizacji zadania jak i po jego zakończeniu.

2.Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół.

3.Wyniki kontroli przedstawiane są Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna w terminie 14 dni po przeprowadzonej kontroli (w przypadku kontynuacji zadania), a w przypadku zakończenia zadania w terminie 30 dni po przeprowadzonej kontroli.

4.Jeżeli zadanie wykonywane jest przez okres dłuższy niż rok budżetowy, wyniki kontroli przedstawiane są Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna nie później niż do 31 stycznia następnego roku.

5.Inspektor ds. promocji, kultury, turystki i sportu sporządza zbiorczą informację o wynikach przeprowadzonych kontroli i przedstawia ją Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna w terminie do 28 lutego następnego roku.

§ 5

1.Dotacje udzielane z budżetu miasta niewykorzystane w całości oraz wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem bądź umową, podlegają zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami ustawowymi na zasadach określonych w umowie.

2.Odsetki, o których mowa w pkt 1, nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji.

3.Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszenie postanowień zawartej umowy wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata.

§ 6

1.Podmioty otrzymujące dotacje są obowiązane prowadzić w celu rozliczenia dotacji ewidencję księgową zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 697 z późn. zm.).

2.W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w pkt 1, podmiot obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej zadania, na które podmiot otrzymał dotację. W przeciwnym wypadku pobrana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu miasta na zasadach określonych w §6.


§ 7

1.Dotacje są realizowane w formie przelewu środków na konto podmiotu dotowanego.

2.Organ dotujący przekazuje dotację w terminach ustalonych w zawartej umowie.

3.Po zakończeniu realizacji zadania podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do złożenia informacji o realizacji zadania objętego dotacją w zakresie i terminach określonych w umowie o udzieleniu dotacji.


Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIX/143/04

Rady Miejskiej Szczytnej

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanego zadania.

W Z Ó R

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczęć podmiotu) (data i miejsce sporządzenia oferty)

OFERTA PODMIOTU

nie zaliczonego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku

składana na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

............................................................................................................

(nazwa zadania)

w okresie od .................................................................... do .................................................................

W FORMIE

SFINANSOWANIA WYKONYWANIA ZADANIA*

DOFINANSOWANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ

GMINĘ SZCZYTNA

WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE .....................................................

 

I. Dane na temat podmiotu

1) pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) forma prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3)numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON . . . . . . . . . . . . .

5) data wpisu lub rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6) inne dane ewidencyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) dokładny adres: miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         ul. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
 gmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . powiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

województwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8) tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http:// . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9) nazwa banku i numer rachunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10) nazwiska i imiona oraz funkcje*/ stanowiska* osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu podmiotu (zawierania umów)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11) nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio wykonującej zadanie, na które podmiot ubiega się o uzyskanie dotacji

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13) cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):

 

 

 

 

14) zakres prowadzonej działalności statutowej:

a) działalność nieodpłatna

 

b) działalność odpłatna

 

 

 

15) jeżeli  podmiot prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

 

 

  

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 

  

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania

 

 

 

  

 

4. Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

5. Deklaracja pobierania lub nie pobierania wynagrodzenia od beneficjentów*/adresatów*

 

 

  

 

6. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. Liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba podopiecznych, liczba indywidualnych świadczeń udzielonych tygodniowo/miesięcznie)

 

 

 

 

  

 

 

8. Zakładane rezultaty realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Całkowity koszt (w zł)  ______________________________________________

  w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł) _____________________________

  w tym wielkość środków własnych (w zł) _______________________________

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

L.p.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Koszt (w zł)

W tym z wnioskowanej dotacji (w zł)

W tym ze środków własnych (w zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

     

 

 

 

Kosztorys ze względu na źródło finansowania

 

Źródło

 

%

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

Finanse własne

 

 

 

 

Wpłaty i opłaty uczestników projektu – z jakiego tytułu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy publiczni – podać nazwę, na jakiej przyznali lub zapewnili środki finansowe?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inni sponsorzy prywatni – podać nazwę, na jakiej przyznali lub zapewnili środki finansowe?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

100 %

 

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

 

 

 

 

 

2. Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widzenia realizacji zadania

Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty):

 

w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty):

 

Inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy
realizacji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy:

 

 

 

3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych (lokalowe, sprzętowe - wraz z informacją o stanie technicznym, inne) - ważne z punktu widzenia realizacji zadania

 

 

 

 

 

 

4. Koszty korzystania z zasobów, o których mowa w pkt 3 (z podziałem na rodzaje zasobów)

 

 

 

 

 

 

 

5. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną

 

 

 

 

 

 

7. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszego podmiotu

2) opodmiot jest związany) niniejszą ofertą przez okres do dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczęć podmiotu) (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

Poświadczenie złożenia oferty

 

 

 

 

 

 

 Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 27 Wrzesień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011