szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIII/227/09 z dnia 16 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/227/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 16 października 2009 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia  "Programu Rewitalizacji Miasta Szczytna na lata 2010-2015"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w  Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia " Programu Rewitalizacji Miasta Szczytna na lata 2010- 2015"

§ 2

Za obszar objęty Rewitalizacją przyjmuje się teren ograniczony ulicami; Batorów, Bobrownicka, Bobrowniki Stare, Borowina, Bukowa, Dębowa, Dojazdowa, Górska, Handlowa, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Kościelna, Marcina Kromera, Krótka, Kryształowa, Leśna, Lipowa, Ludowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Piekielna Góra, Pocztowa, Polna, Polne Domy, Robotnicza, Słoneczna, Stroma, Szklana Góra, Szklarska, Szkolna, Henryka Sienkiewicza, Szpitalna, Wiejska, Wolności, Wojciecha Kossaka, Zacisze, Zamkowa, Złota, określony w załączniku nr 1.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczytna.

UZASADNIENIE
Program Rewitalizacji Miasta Szczytna na lata 2010- 2015 to dokument, który jest niezbędny do ubiegania się przez samorząd o dofinansowanie zadań ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz w kolejnym okresie programowania.
Potrzeba rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich jest wynikiem nawarstwiania się zaniedbań remontowych, a co za tym idzie wysokiego stopnia degradacji starej zabudowy. Niewystarczający jest stopień uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. Problemy te mają odzwierciedlenie w niewielkim zainteresowaniu podejmowaniem na tym terenie przedsięwzięć budowlanych i modernizacyjnych potencjalnych inwestorów. Konsekwencją niedoinwestowania jest degradacja społeczna i ekonomiczna.
Program Rewitalizacji wyznacza granice obszaru poddawanego rewitalizacji oraz zakres działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacje infrastruktury technicznej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym. Podejmowane będą również działania mające na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i patologii społecznych. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego.
Zaproponowany okres czasowy 2010-2015 odpowiada ramom czasowym innych dokumentów przyjętych na poziomie krajowym, a w szczególności Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz w kolejnych okresach programowania.
Biorąc pod uwagę powyższe, proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Października 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011