szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXIV/236/09 z dnia 29 października 2009 r.

UCHWAŁA  Nr XXXIV/236/09
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 29 października 2009r.

w sprawie  zamiaru  likwidacji  Technikum wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w  Szczytnej

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.5c pkt 1 i art. 59 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XIV/98/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Szczytna prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Szczytnej,

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011r. Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wolności 82 w Szczytnej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej , w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczytna oraz  w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.szczytna.pl

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Gmina Szczytna przejęła od Powiatu Kłodzkiego prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej w  roku  2004. Przejęcie  spowodowane było próbą ratowania szkoły w obliczu gwałtownie zmniejszającego się naboru do poszczególnych klas.
Niestety ostatnie lata pokazały , że gwałtowny niż demograficzny a także bliskość innych szkół ponadgimnazjalnych ( Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kłodzko i Kudowa Zdrój ) powoduje , że dalsze utrzymanie szkoły staje się niemożliwe. W ostatnich dwóch latach szkoła nie była w stanie dokonać naboru wystarczającego nawet na utworzenie jednej klasy.
Obecnie , formalnie w skład zespołu wchodzą następujące szkoły:
-Technikum
-Liceum Profilowane
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa
-Liceum Ogólnokształcące
Realnie , ze wszystkich wymienionych szkół funkcjonuje jedynie Technikum kształcące w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Pozostałe szkoły są jedynie tworami formalnymi, bez uczniów. Także w Technikum pozostały jedynie klasy - trzecia i czwarta, w których naukę pobiera łącznie 26 uczniów. Jak wynika z przedstawionej sytuacji dalsze istnienie szkoły jest nierealne i nieuzasadnione ekonomicznie, co uzasadnia likwidację wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu i równoczesne rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytnej. Termin likwidacji zaplanowany jest tak , by umożliwić wszystkim obecnie pobierającym naukę zakończenie jej bez konieczności przenoszenia się do innych szkół .W budynkach zajmowanych obecnie przez szkołę ponadgimnazjalną przy ulicy Wolności 80 i 82 funkcjonować będzie Gimnazjum Publiczne w Szczytnej przeniesione tam już wcześniej w 2008 roku.
Likwidacja nie spowoduje gwałtownych zmian kadrowych. Obecnie tylko dyrektor szkoły zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin. Pozostali nauczyciele zatrudnieni są w niepełnym wymiarze. Łączna ilość etatów pedagogicznych na dzień 1 września 2009r. to 3,44 etatu. Większość z nauczycieli uczących obecnie w jednostce pracuje równocześnie w innych szkołach. Szkoła zatrudnia także pracowników obsługi w wymiarze 2,5 etatu. Gmina  już wcześniej poczyniła starania o zabezpieczenie pracy dla tych pracowników w innych jednostkach oświatowych. Tylko w przypadku jednej z pracownic zajdzie potrzeba wypowiedzenia umowy o pracę.
Podjęcie uchwały pozwoli w ustawowym terminie poinformować o zamiarze likwidacji szkoły wszystkie wskazane prawem podmioty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Października 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010