szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr XXXV/243/09 z dnia 26 listopada 2009 r.

Uchwała nr XXXV/243/09
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się roczny Program współpracy Gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 rok.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 3) programie - rozumie się przez to Program współpracy Gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010.
2. Program jest elementem polityki społeczno - finansowej Gminy Szczytna.
3. Program określa cele i zasady, podmioty, przedmiot, zakres i formy współpracy Gminy Szczytna z organizacjami w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3.

CELE I ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami. Służyć temu powinno wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.
2. Cele szczegółowe:
1) Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
2) Zwiększenie wpływu sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Szczytna;
3) Wzmacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie lokalnej wspólnoty;
4) Zwiększenie procesu rozwiązywania lokalnych problemów przy udziale mieszkańców;
5) Umożliwienie wczesnej identyfikacji potrzeb społecznych, co doprowadzi do pełniejszego ich zaspokajania, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców;
6) Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, a także przy realizacji innych działań podejmowanych w celu wzmacniania współpracy między organami administracji publicznej i organizacjami;
7) Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.
3. Współpraca Gminy Szczytna z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 4.

PODMIOTY WSPÓŁPRACY
1. Za realizację programu ze strony Gminy Szczytna, odpowiadają:
1) Rada Miejska i jej Komisje- w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami, utrzymywania kontaktów z liderami organizacji (zapraszanie na posiedzenia Komisji, stosownie do omawianych materiałów);
2) Burmistrz Szczytnej- w zakresie:
a) wyznaczenia pracownika do współpracy z organizacjami,
b) dysponowania środkami wydzielonymi w budżecie na współpracę z organizacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) realizacji innych, nałożonych na Burmistrza w programie zadań;
3) Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej- w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami;
4) Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej – w zakresie spraw należących do ich kompetencji lub zakresu ich działalności, a będących przedmiotem współpracy z organizacjami.
2. Ze strony organizacji przy realizacji programu współpracują organizacje z terenu Gminy Szczytna lub których teren działania obejmuje teren Gminy Szczytna.

§ 5.

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY
1. Przedmiotem współpracy Gminy Szczytna z organizacjami jest realizacja zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy.
2. Rada Miejska w Szczytnej uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2010 przez partnerów programu jest najpilniejsza, należą:
1)powszechne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (zajęcia treningowe, zgrupowania i obozy szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe, organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych) wraz z zapewnieniem profesjonalnej opieki instruktorskiej i wychowawczej,
2)promocja dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą,
3)propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy,
4)ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy,
5)organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (obozy, kolonie, rajdy),
6)aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności kreowanie postaw przedsiębiorczych,
7)rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, kół zainteresowań, zajęć sportowych)
8)przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności jej alternatywne, niekomercyjne formy,
9)wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych oraz niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Lista zagadnień, wymienionych w pkt. 2, informuje partnerów programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2010, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
4. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

§ 6.

ZAKRES WSPÓŁPRACY
Zakres współpracy obejmuje: 
1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Szczytna;
2) koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
3) promocję najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Szczytna;
4) inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.

§ 7.

FORMY WSPÓŁPRACY
Formy współpracy obejmują:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
1) Zlecanie realizacji zadań Samorządu Gminy Szczytna organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).
2) Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Samorządu Gminy Szczytna.
3) Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ustawie o finansach publicznych i w innych przepisach szczególnych według następujących kryteriów:
a) Dotacje z budżetu Gminy mogą być udzielane tylko na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy.
b) Prawo ubiegania się o dotacje przysługuje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku.
c) Szczegółowy wykaz zadań oraz środki finansowe wydzielone na ich cel zostaną określone w uchwale budżetowej na rok 2010.
d) Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone jest w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o zasady: pisemnej formy prowadzonego postępowania, powszechności, jawności oraz uczciwej konkurencji.
4) Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na rok 2011 organizacje winny złożyć w terminie do dnia 30 września 2010 r. propozycje zadań na kolejny rok.
2. Udostępnienie przez podmioty programu współpracy dostępnych lokali na spotkania, szkolenia, konferencje.
1) Organizacje mogą ubiegać się o wynajęcie lokalu lub pomieszczenia od władz Gminy na zasadach określonych w prawie miejscowym.
2) Lokale mogą być przeznaczone jedynie na działalność statutową.
3) Organizacje nie dysponujące własnym lokalem odpowiedniej wielkości, mogą ubiegać się o korzystanie w celu odbycia spotkań, seminariów, itp., z pomieszczeń będących w dyspozycji Gminy.
4) O przydziale i wynajmie lokali, stosownie do możliwości w tym zakresie, decyduje Burmistrz Szczytnej.
3. Spotkania informacyjne w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez podmioty programu współpracy.
1) Rada Miejska może zapraszać partnerów z sektora pozarządowego do udziału w organizowanych przez siebie konferencjach, seminariach i spotkaniach, szczególnie dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez organizacje.
2) Intencją władz Gminy jest też organizowanie sesji Rady Miejskiej, prezentującej dorobek, najważniejsze osiągnięcia, problemy, itp., organizacji działających na terenie Gminy Szczytna.
3) Przewiduje się także udział przedstawicieli władz samorządowych w podobnych spotkaniach, organizowanych przez organizacje.
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i samorządu (w miarę potrzeb).
5. Konsultowanie z organizacjami , odpowiednio do zakresu ich działania , projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
1) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji;
2) udostępnianie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji, na pisemny wniosek uprawnionego jej przedstawiciela.
6. Wspólne opracowanie systemu wymiany informacji rozumiane jako:
1) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczytna z inicjatywy organizacji;
2) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej;
3) wzajemne informowanie się o aktualnych możliwościach składania wniosków o dotację;
4) koordynacja podejmowanych działań.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Szczytna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 1 Grudnia 2009 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010