szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXXVII/257/10 z dnia 18 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XXXVII/257/10
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 18 lutego 2010r.

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.5c pkt 1 i art. 59 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje :

§ 1.

Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2010r. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wolności 82 w Szczytnej.

§ 2.

Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Szczytna. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Szczytna.

§ 3.

Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Szczytnej, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazać należy Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczytna oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.szczytna.pl

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Gmina Szczytna przejęła od Powiatu Kłodzkiego prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej w roku 2004. Przejęcie spowodowane było próbą ratowania szkoły w obliczu gwałtownie zmniejszającego się naboru do poszczególnych klas.
Niestety ostatnie lata pokazały, że gwałtowny niż demograficzny a także bliskość innych szkół ponadgimnazjalnych ( Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Kłodzko i Kudowa Zdrój ) powoduje, że dalsze utrzymanie szkoły staje się niemożliwe. W ostatnich dwóch latach szkoła nie była w stanie dokonać naboru wystarczającego nawet na utworzenie jednej klasy.
Obecnie, formalnie w skład zespołu wchodzą następujące szkoły:
-Technikum
-Liceum Profilowane
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa
-Liceum Ogólnokształcące
Realnie, ze wszystkich wymienionych szkół funkcjonuje jedynie Technikum kształcące w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Pozostałe szkoły są jedynie tworami formalnymi, bez uczniów. Także w Technikum pozostały jedynie klasy – trzecia i czwarta, w których naukę pobiera łącznie 25 uczniów. Jak wynika z przedstawionej sytuacji dalsze istnienie szkoły jest nierealne i nieuzasadnione ekonomicznie, co uzasadnia likwidację wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu i równoczesne rozwiązanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytnej. Termin likwidacji zaplanowany jest tak, by umożliwić wszystkim obecnie pobierającym naukę zakończenie jej bez konieczności przenoszenia się do innych szkół .W budynkach zajmowanych obecnie przez szkołę ponadgimnazjalną przy ulicy Wolności 80 i 82 funkcjonować będzie Gimnazjum Publiczne w Szczytnej przeniesione tam już wcześniej w 2008 roku.
W dniu 29 października 2009 r. Rada Miejska w Szczytnej podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2010 r. Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej, z siedzibą przy ul. Wolności 82, 57-330 Szczytna. O zamiarze likwidacji pisemnie powiadomione zostały wszystkie wymagane prawem podmioty. Uchwała przeszła także procedurę konsultacji ze związkami zawodowymi.
Dolnośląski Kurator Oświaty w piśmie z dnia 16 listopada 2009 r. wyraził pozytywną opinię w przedmiocie likwidacji tej szkoły.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 23 Lutego 2010 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570