szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XI/82/2003 z dnia 30 października 2003 r.

Uchwała Nr XI/82/2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 października 2003 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/76/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej i utworzenia z jego dotychczasowych składników osobowych i majątkowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szczytna oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczytnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 13 ust. 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z pózn. zm.),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala:


§ 1.
Uchyla się dotychczasowy § 9 uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


§ 3.
Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 18 Listopad 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010