szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja (RTI.OS.7615/28/09/2010)

 

RTI.OS.7615/28/09/2010                                             Szczytna, 2010-03-03.
D E C Y Z J A


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pani Danuty Mękalskiej reprezentującej firmę ,,DANTON” Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu Danuta Mękalska ul. Ślężna 204/8, 53-113 Wrocław działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą ,,Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia Wolany” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku


stwierdzam


brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia Wolany”.


Charakterystyka przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


U z a s a d n i e n i e


Pani Danuta Mękalska reprezentująca firmę ,,DANTON” Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu Danuta Mękalska ul. Ślężna 204/8, 53-113 Wrocław działająca na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu wnioskiem z dnia 6 listopada 2009 roku zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia Wolany”. Do wniosku dołączono wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane załączniki.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie inwestycja ta realizowana będzie w odległości ok. 1 km od granicy Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe”.

Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko a także w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 3 grudnia 2009 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/237/09/po wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I st. Wolany”, zlokalizowanej na działkach 272/4, 272/8, 272/15, obręb Wolany, gm. Szczytna, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu wskazał między innymi, że planowane prace mają na celu wymianę wyeksploatowanych, tracących szczelność urządzeń technologicznych i towarzyszących na nowe, wykonane według najnowszych dostępnych technologii oraz z użyciem kilkustopniowych zabezpieczeń i monitoringu. Wymiana ta zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gazu odbiorcom. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów chronionych, w tym poza obszarami Natura 2000 (najbliższy obszar Natura 2000 Obszar Specjalnej ochrony ptaków ,,Góry Stołowe” znajduje się w odległości ok. 1 km). Z uwagi na charakter przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac, nie powinno ono znacząco oddziaływać na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 13 stycznia 2010 roku nr ZNS-711-2/MT/2010 wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określając pełny zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku powołał się jedynie na treść § 3 ust. 1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Wykaz przedsięwzięć, dla których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawiera § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia, natomiast § 3 zawiera wykaz przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu następuje fakultatywnie. O potrzebie sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny decydują uwarunkowania o których mowa w § 5 tego rozporządzenia oraz uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku brak jest jakiegokolwiek odniesienia do uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu, zamieszczonych w ,,Karcie informacyjnej przedsięwzięcia”, oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Szczytnej postanowieniem z dnia 10 lutego 2010 roku Nr RTI.OS.7615/28/09/2010 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przeprowadzonej analizie organ uwzględnił:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia Wolany, zlokalizowanej na działkach nr 272/4, 272/8, 272/15 w Wolanach, gmina Szczytna i składa się ze stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia kierunek Nowa Ruda – Pętla Kłodzko i stacji redukcyjno pomiarowej gazu I stopnia kierunek Polanica Zdrój. Planowana inwestycja polega na przebudowie obu stacji redukcyjno – pomiarowych gazu I stopnia w zakresie: kontenerowej stacji redukcyjnej z kotłownią i przewodem awaryjnym, kontenerowej stacji pomiarowej z nawanialnią gazu z telemetrią, monobloku izolującego wejściowego i wyjściowego, punktu pomiaru ciśnienia wejściowego i wyjściowego, zespołu zaporowo – upustowego wejściowego i wyjściowego, baterii filtroseparatorów, wewnętrznej linii zasilającej enn, nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej typu polbruk, ogrodzenia stacji.

Planowana przebudowa ma na celu wymianę wyeksploatowanych urządzeń technologicznych i towarzyszących na nowe, wykonane według najnowszych dostępnych technologii i z użyciem kilkustopniowych zabezpieczeń i monitoringu.

Przy realizacji tej inwestycji nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowisko innych przedsięwzięć. Zastosowanie nowej technologii z użyciem kilkustopniowych zabezpieczeń i monitoringu pozwoli wyeliminować ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Przedsięwzięcie nie będzie wymagało użycia dużej ilości surowców, wody, paliw i energii. Inwestycja realizowana będzie na niewielkiej powierzchni i nie przekroczy granicy działek do których inwestor posiada tytuł prawny;

2) usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie usytuowane jest w terenie zurbanizowanym w górnej części wsi Wolany w granicach działek nr 272/4, 272/8, 272/15, na których z szaty roślinnej znajduje się głównie trawa oraz niewielkie ilości młodych świerków i krzewów forsycji. Nie występują tu obszary wodno – błotne, obszary ujęć wód, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Położone jest poza granicami obszarów Natura 2000 i z uwagi na charakter, zastosowane surowce i technologie nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary;

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania:

Przedsięwzięcie ma ograniczony zasięg oddziaływania i zamknie się w granicach działek, na których będzie realizowane, nie powodując uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i nie będzie wywierać negatywnego wpływu na ludność. Z uwagi na niewielki zasięg inwestycja ta tym bardziej nie wywoła transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze. Ograniczona skala oraz charakter inwestycji przy zastosowaniu technologii, o których mowa w karcie informacyjnej, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań.

Biorąc powyższe orzeczono jak w sentencji.Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej a także decyzja niniejsza została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik nr 1.

 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – załącznik nr 2.Otrzymują:

1. Pani Danuta Mękalska ,,DANTON” PPUiH Danuta Mękalska ul. Ślężna 204/8, 53-113 Wrocław.

2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.

4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.

5.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

6.a/a.


Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza

Szczytnej z dnia 3.03.2010 roku

Nr RTI.OS.7615/28/09/2010.

CHARAKRERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA


Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia, zlokalizowanej na działkach nr 272/4, 272/8, 272/15 w Wolanach, gmina Szczytna i składa się ze stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia kierunek Nowa Ruda – Pętla Kłodzko i stacji redukcyjno – pomiarowej gazu I stopnia kierunek Polanica Zdrój.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie:

 1. kontenerowej stacji redukcyjnej z kotłownią i przewodem awaryjnym (obejściowym),

 2. kontenerowej stacji pomiarowej z nawanialnią gazu,

 3. AKP (aparatury kontrolno pomiarowej) z telemetrią,

 4. monobloku izolującego wejściowego i wyjściowego,

 5. punktu pomiaru ciśnienia wejściowego i wyjściowego,

 6. zespołu zaporowo – upustowego wejściowego i wyjściowego,

 7. baterii filtroseparatorów,

 8. wewnętrznej linii zasilającej enn,

 9. nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej typu polbruk,

 10. ogrodzenia stacji.

Prace montażowe i demontażowe będą przeprowadzane ręcznie, z użyciem dźwigu samojezdnego i sprzętu elektromechanicznego, w dobrym stanie technicznym, o niskiej emisji hałasu, w możliwie krótkim czasie.

Wyeksploatowane urządzenia techniczne zostaną przewiezione do bazy eksploatatora stacji gazowej. Odpady z budowy będą gromadzone w sposób selektywny i przekazane do utylizacji.

Przedsięwzięcie ma na celu wymianę wyeksploatowanych, tracących szczelność, urządzeń technologicznych i towarzyszących na nowe, wykonane według najnowszych dostępnych technologii oraz z użyciem kilkustopniowych zabezpieczeń i monitoringu.

Wymiana ta zapewni bezpieczeństwo i ciągłość dostaw gazu odbiorcom.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, usytuowanym w terenie zurbanizowanym, poza obszarami Natura 2000, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko oraz życie ludzi pod warunkiem zachowania ustaleń zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Marca 2010 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421046