szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (RTI.OS.7615/15/2010)

RTI.OS.7615/15/2010

Szczytna, 2010-06-22.

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek Pan Rafała Wierzbickiego reprezentującej firmę WWK - PROJEKT Rafał Wierzbicki ul. Ostródzka 24, 54 - 111 Wrocław działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu zostało wszczęte w dniu 22 czerwca 2010 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej gazu I st. DUSZNIKI DOLINA."
Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami).

Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zwracam się do organów ochrony środowiska o przedstawienie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a także w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wypływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi a także możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.
Załączniki:
-wniosek z dnia 17 czerwca 2010 r wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
-mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
-wypis i wyrys nr 96/2010 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują organy opiniujące:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko
Otrzymują:
1. Pan Rafał Wierzbicki WWK - PROJEKT Rafał Wierzbicki ul. Ostródzka 24, 54-111 Wrocław.
2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.
3. Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 13 Lipca 2010 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438030