szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XI/83/2003 z dnia 30 października 2003r.

U C H W A Ł A  NR XI/83/2003
Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 października 2003r.

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2003r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U.Nr 177 poz. 1725 z 2003r) Rada Miejska w Szczytnej   U C H W A L A:

§ 1.
W uchwale Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2003r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu  § 5 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„ Opracowany na podstawie przedłożonych przez Skarbnika Miasta i Gminy materiałów,
Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego i objaśnieniami Radzie Miejskiej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy z tym, że w roku 2003 termin ten ustala się na dzień
15 grudnia”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Szlosberger

Uzasadnienie:

Zmiana terminu przedłożenia projektu budżetu n a rok 2004 wynika ze zmiany ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, w której to m.in.
został przesunięty termin z 15 października  na 1 grudnia 2003r., przekazania  przez Ministra Finansów,  samorządom corocznej informacji o planowanych kwotach subwencji ogólnej, oraz planowanych dochodach  z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Do 1 grudnia 2003r. został również przesunięty termin dysponentom środków budżetowych,
na poinformowanie gmin o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
( dotychczas był to 25 października).
Powyższe informacje są niezbędne do opracowania projektu uchwały budżetowej,
wobec tego powyższą ustawą przesunięto termin do 15 grudnia 2003r.przedstawienia Radzie
Miejskiej oraz RIO projektu uchwały budżetowej ( poprzednio był to 15 listopada).

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Styczeń 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011