szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Postanowienie (RTI.OS.7615/14/2010)

RTI.OS.7615/14/2010

Szczytna, 2010-11-18.

Postanowienie

Na podstawie art. 63 ust. 2, w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1, pkt. 70, § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Anety Rychlińskiej zam. Kłodzko ul. Okrzei 7, 57-340 Kłodzko działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego TERLIS w Dzierżoniowie Oddział w Starej Bystrzycy ul. Bystrzycka 16, 57-516 Stara Bystrzyca Państwa Teresy i Leszka Lis zam. Bielawa ul. Rolna 12, 58-260 Bielawa

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod nazwą: ,,Budowa stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz warsztatem samochodowym w Szczytnej".

Uzasadnienie

Pani Aneta Rychlińska działająca na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego TERLIS w Dzierżoniowie Oddział w Starej Bystrzycy wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2010 roku uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2010 roku zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Budowa stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz warsztatem samochodowym w Szczytnej". Do wniosku dołączono wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane załączniki.
 Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie inwestycja ta realizowana będzie w pobliżu Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe" - ok. 350 m.
 Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko a także w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po trzykrotnym wezwaniu do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, postanowieniem z dnia 9 listopada 2010 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/411-5/10/bm wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: ,,Budowa stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz warsztatem samochodowym w Szczytnej", zlokalizowanej na działce nr 556/15, obręb Nowe Miasto, gm. Szczytna, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu wskazał między innymi, że planowana inwestycja realizowana będzie na działce o powierzchni 0,232 ha, sąsiadującej z drogą krajową nr 8, drogą powiatową oraz nieruchomościami aktualnie niezagospodarowanymi. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na budowie jednostanowiskowej stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym, jednostanowiskowym warsztatem samochodowym oraz myjnią samochodową. Na etapie realizacji budowy negatywne oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz emisji hałasu będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac oraz czasu trwania robót budowlanych. W okresie eksploatacji występować będzie emisja hałasu do środowiska oraz emisja zanieczyszczeń pyłowo gazowych do powietrza atmosferycznego Oddziaływania akustyczne będą spowodowane ruchem pojazdów samochodowych, pracą silników obsługiwanych pojazdów oraz wykorzystaniem urządzeń i maszyn w działalności zakładu. Podobnie źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych będzie spalanie paliw w silnikach spalinowych pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz pojazdów obsługiwanych w warsztacie. Mając na uwadze ilość obsługiwanych pojazdów dzienne, zakres wykonywanych czynności usługowych, a także lokalizację zakładu w terenie, powyższe oddziaływania nie powinny wpływać w sposób negatywny na jakość powietrza atmosferycznego oraz na klimat akustyczny terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją. Dodatkowo, inwestor przewiduje utworzenie pasa zieleni izolacyjnej wokół obiektu inwestycji. Ponadto ustalono, że lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się w granicach otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, poza granicami obszarów Natura 2000 (Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe" w odległości ok. 350 m, natomiast projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe" w odległości ok. 1 km). Przedmiotowa działka porośnięta jest trawą i drobnymi krzewami. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się między innymi utwardzenie placów oraz zainstalowanie separatorów substancji ropopochodnych do oczyszczania ścieków. W obrębie terenu inwestycji zlokalizowany jest zbiornik wodny, jednakże w opinii tutejszego organu materiały przedstawione przez wnioskodawcę (dokumentacja fotograficzna) wskazują, iż ze względu na swój charakter i zanieczyszczenie nie stanowi on siedliska płazów. W związku z tym przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary chronione oraz inne elementy przyrodnicze znajdujące się w obrębie i najbliższym sąsiedztwie inwestycji. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2010 roku nr NS-ZNS-72-28/AZ/10 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku stwierdził między innymi, że po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów o planowanym przedsięwzięciu oraz kierując się szczególnymi uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, a mianowicie usytuowaniem - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, rodzajem i charakterystyką z uwzględnieniem możliwości wystąpienia uciążliwości, nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu (oceny).
 Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 63 ust. 1, w związku z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w prowadzonej analizie organ uwzględnił:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym wraz z WC i łazienką, warsztatem samochodowym oraz myjnią samochodową. Budynek będzie dwukondygnacyjny, wykonany z materiałów budowlanych posiadających certyfikat jakości i niezbędne atesty budowlane. Dodatkowo przewiduje się utwardzenie drogi wjazdowej oraz dostosowanie wjazdu do potrzeb inwestycji, placu manewrowego, a także budowę parkingu dla samochodów osobowych na pięć miejsc postojowych.
Na odpływie z myjni zamontowany będzie separator oczyszczający ścieki powstające podczas procesu mycia. Również na odpływie ze stacji diagnostycznej i warsztatu przewiduje się montaż piaskownika wraz z separatorem dla oczyszczenia ścieków technologicznych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do projektowanego osadnika bezodpływowego zlokalizowanego na działce inwestora.
Przy realizacji tej inwestycji nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowisko innych przedsięwzięć. Z uwagi na rodzaj inwestycji nie wystąpi ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Inwestycja realizowana będzie na powierzchni ok. 820 m2 i nie przekroczy granicy działki do której inwestor posiada tytuł prawny;
2) usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie usytuowane jest w terenie zurbanizowanym w mieście Szczytna, obręb Nowe Miasto w granicach działki nr 556/15, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została oznaczona ,,KSU" z przeznaczeniem podstawowym - tereny obsługi komunikacji samochodowej i stacji paliw. Działka graniczy z drogą krajową nr 8 i z drogą powiatową. Brak w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Nie występują tu obszary ujęć wód, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Położone jest w granicach otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na rodzaj i skalę planowanym prac przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania:
Przedsięwzięcie ma ograniczony zasięg oddziaływania i zamknie się w granicach działki, na której będzie realizowane, nie powodując uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i nie będzie wywierać negatywnego wpływu na ludność. Z uwagi na niewielki zasięg inwestycja ta tym bardziej nie wywoła transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze. Ograniczona skala oraz charakter inwestycji przy zastosowaniu technologii, o których mowa w karcie informacyjnej, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań.
Biorąc powyższe nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej a także postanowienie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

 Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:
1.Pani Aneta Rychlińska zam. Kłodzko ul. Okrzei 7, 57-300 Kłodzko.
2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe TERLIS Państwo Teresa i Leszek Lis zam. Bielawa ul. Rolna 12, 58-260 Bielawa.
3.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
5.Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
6.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
7.a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 1 Grudnia 2010 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421052