szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja (RTI.OS.7615/14/2010)

RTI.OS.7615/14/2010

Szczytna, 2010-11-30.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Pani Anety Rychlińskiej zam. Kłodzko ul. Okrzei 7, 57-300 Kłodzko działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego TERLIS w Dzierżoniowie Oddział w Starej Bystrzycy ul. Bystrzycka 16, 57-516 Stara Bystrzyca Państwa Teresy i Leszka Lis zam. Bielawa ul. Rolna 12, 58-260 Bielawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą ,,Budowa stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz warsztatem samochodowym w Szczytnej” i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz warsztatem samochodowym w Szczytnej”.

Charakterystyka przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Pani Aneta Rychlińska zam. Kłodzko ul. Okrzei 7, 57-300 Kłodzko działająca na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo – Handlowego TERLIS w Dzierżoniowie Oddział w Starej Bystrzycy wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2010 roku uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2010 roku zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod nazwą: ,,Budowa stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz warsztatem samochodowym w Szczytnej”. Do wniosku dołączono wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane załączniki.
 Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie inwestycja ta realizowana będzie w pobliżu Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe” - ok. 350 m.
 Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko a także w zakresie jego oddziaływania na obszary Natura 2000.
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po trzykrotnym wezwaniu do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, postanowieniem z dnia 9 listopada 2010 roku nr RDOŚ-02-WOOŚ-6613-3/411-5/10/bm wyraził opinię, że dla inwestycji pn.: ,,Budowa stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz warsztatem samochodowym w Szczytnej”, zlokalizowanej na działce nr 556/15, obręb Nowe Miasto, gm. Szczytna, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu wskazał między innymi, że planowana inwestycja realizowana będzie na działce o powierzchni 0,232 ha, sąsiadującej z drogą krajową nr 8, drogą powiatowa oraz nieruchomościami aktualnie niezagospodarowanymi. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie polegało na budowie jednostanowiskowej stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym, jednostanowiskowym warsztatem samochodowym oraz myjnią samochodową. Na etapie realizacji budowy negatywne oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz emisji hałasu będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac oraz czasu trwania robót budowlanych. W okresie eksploatacji występować będzie emisja hałasu do środowiska oraz emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza atmosferycznego. Oddziaływania akustyczne będą spowodowane ruchem pojazdów samochodowych, pracą silników obsługiwanych pojazdów oraz wykorzystywaniem urządzeń i maszyn w działalności zakładu. Podobnie źródłem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych będzie spalanie paliw w silnikach spalinowych pojazdów poruszanych się po terenie inwestycji oraz pojazdów obsługiwanych w warsztacie. Mając na uwadze ilość obsługiwanych pojazdów dziennie, zakres wykonywanych czynności usługowych, a także lokalizację zakładu w terenie, powyższe oddziaływania nie powinny wpływać w sposób negatywny na jakość powietrza atmosferycznego oraz na klimat akustyczny terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją. Dodatkowo, inwestor przewiduje utworzenie pasa zieleni izolacyjnej wokół obiektu inwestycji. Ponadto ustalono, że lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się w granicach otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, poza granicami obszarów Natura 2000 (Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 ,,Góry Stołowe” w odległości ok. 350 m, natomiast projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Góry Stołowe w odległości ok. 1 km). Przedmiotowa działka porośnięta jest trawą i drobnymi krzewami. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się między innymi utwardzenie placów oraz zainstalowanie separatorów substancji ropopochodnych do oczyszczania ścieków. W obrębie terenu inwestycji zlokalizowany jest zbiornik wodny, jednakże w opinii tutejszego organu materiały przedstawione przez wnioskodawcę (dokumentacja fotograficzna) wskazują, iż ze względu na swój charakter i zanieczyszczenie nie stanowi on siedliska płazów. W związku z tym przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary chronione oraz inne elementy przyrodnicze znajdujące się w obrębie i najbliższym sąsiedztwie inwestycji. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze.
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2010 roku nr NS-ZNS7-72-28/AZ/10 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku stwierdził między innymi, że po przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów o planowanym przedsięwzięciu oraz kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, a mianowicie usytuowaniem – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska, rodzajem i charakterystyką z uwzględnieniem możliwości wystąpienia uciążliwości, nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu (oceny).
 Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu, zamieszczonych w ,,Karcie informacyjnej przedsięwzięcia”, oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Szczytnej postanowieniem z dnia 18 listopada 2010 roku Nr RTI.OS.7615/14/2010 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przeprowadzonej analizie organ uwzględnił:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym wraz z WC i łazienką, warsztatem samochodowym oraz myjnią samochodową. Budynek będzie dwukondygnacyjny, wykonany z materiałów budowlanych posiadających certyfikat jakości i niezbędne atesty budowlane. Dodatkowo przewiduje się utwardzenie drogi wjazdowej oraz dostosowanie wjazdu do potrzeb inwestycji, placu manewrowego, a także budowę parkingu dla samochodów osobowych na pięć miejsc postojowych.
Na odpływie z myjni zamontowany będzie separator oczyszczający ścieki powstające podczas procesu mycia. Również na odpływie ze stacji diagnostycznej i warsztatu przewiduje się montaż piaskownika wraz z separatorem dla oczyszczenia ścieków technologicznych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do projektowanego osadnika bezodpływowego zlokalizowanego na działce inwestora.
Przy realizacji tej inwestycji nie zachodzi zagrożenie nakładania się oddziaływań na środowisko innych przedsięwzięć. Z uwagi na rodzaj inwestycji nie wystąpi ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Inwestycja realizowana będzie na powierzchni ok. 820 m2 i nie przekroczy granicy działki do której inwestor posiada tytuł prawny;
2) usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie usytuowane jest w terenie zurbanizowanym w mieście Szczytna, obręb Nowe Miasto w granicach działki nr 556/15, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została oznaczona jako ,,KSU” z przeznaczeniem podstawowym – tereny obsługi komunikacji samochodowej i stacji paliw. Działka graniczy z drogą krajową nr 8 i z drogą powiatową. Brak w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Nie występują tu obszary ujęć wód, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Położone jest w granicach otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na rodzaj i skalę planowanych prac przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania:
Przedsięwzięcie ma ograniczony zasięg oddziaływania i zamknie się w granicach działki, na których będzie realizowane, nie powodując uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i nie będzie wywierać negatywnego wpływu na ludność. Z uwagi na niewielki zasięg inwestycja ta tym bardziej nie wywoła transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze. Ograniczona skala oraz charakter inwestycji przy zastosowaniu technologii, o których mowa w karcie informacyjnej, nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań.
Biorąc powyższe orzeczono jak w sentencji.

 Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej a także decyzja niniejsza została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

P o u c z e n i e

 Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Załączniki:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik nr 1.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – załącznik nr 2.

Otrzymują:
1. Pani Aneta Rychlińska zam. Kłodzko ul. Okrzei 7, 57-300 Kłodzko.
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe TERLIS Państwo Teresa i Leszek Lis zam. Bielawa ul. Rolna 12, 58-260 Bielawa.
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
5.Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
6.Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
7.a/a.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza
Szczytnej z dnia 30.11.2010 roku
Nr RTI.OS.7615/14/2010.

CHARAKRERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa stacji diagnostycznej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz warsztatem samochodowym w Szczytnej na działce nr 556/15, obręb Nowe Miasto.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku murowanego, dwukondygnacyjnego. Na parterze budynku zlokalizowane będzie jedno stanowisko diagnostyczne, jedne stanowisko warsztatowe oraz pomieszczenia biurowe, socjalne a także kotłownia olejowa o mocy do 60 KW.
Przewiduje się zainstalowanie na placu utwardzonym jednostanowiskowej myjni samochodowej typu ISOBAL M4. W ramach inwestycji zostanie wybudowany parking dla samochodów osobowych na pięć miejsc postojowych, zbiornik na ścieki o pojemności 6 m3 oraz zostanie utwardzony plac manewrowy.
Ponadto inwestor przewiduje montaż piaskownika wraz z separatorem dla oczyszczenia ścieków technologicznych i wód opadowych oraz wykonanie pasa zieleni izolacyjnej.
Wytwarzane w toku prowadzonej działalności odpady, w tym odpady niebezpieczne, gromadzone będą selektywnie, w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym zakładu.
Planowane przedsięwzięcie zgodne jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie tym działka nr 556/15 została oznaczona jako ,,KSU” z przeznaczeniem podstawowym – tereny obsługi komunikacji samochodowej i stacji paliw.
Przedsięwzięcie usytuowane jest w terenie zurbanizowanym przy drodze krajowej nr 8 i drodze powiatowej. Położone jest w granicach otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, poza obszarami Natura 2000 (najbliższy obszar Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony ptaków ,,Góry Stołowe” znajduje się w odległości ok. 350 m). Z uwagi na rodzaj i skalę planowanych prac, a także zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko przedsięwzięcie nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary chronione oraz inne elementy przyrodnicze znajdujące się w obrębie i najbliższym sąsiedztwie inwestycji.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 1 Grudnia 2010 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 437553