szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr II/6/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr II/6/10
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala :

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/76/07 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.

Uzasadnienie

Na mocy ustawy z dnia 24 września 2010r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461) zmianie uległo brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadzono również zmiany w drukach (informacja w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracja na podatek od nieruchomości, informacja w sprawie podatku rolnego, deklaracja na podatek rolny, informacja w sprawie podatku leśnego, deklaracja na podatek leśny) polegające na dopisaniu rubryki z numerem telefonu ułatwiającej kontakt z podatnikiem.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 10 Stycznia 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434344