szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (RTI.6220.1.2011)

Szczytna, 2011-05-16.

RTI.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek Bernarda Michalskiego Ekspert Sp. z o.o. Jaszkowa Dolna ul. Storczykowa 9, 57-300 Kłodzko działającego na podstawie pełnomocnictw w imieniu inwestorów: – Gminy Szczytna oraz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczytnej zostało wszczęte w dniu 16 maja 2011 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa ul. Kościelnej w Szczytnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z przebudową placu przy pręgierzu oraz ciągów pieszych wokół kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szczytnej z remontem kamiennego muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż staromiejskiej części ul. Kościelnej”.
 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zwracam się do organów ochrony środowiska o przedstawienie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a także w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

 Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi a także możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia się oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających, z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu opinii i uzgodnień z organami ochrony środowiska na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

Załączniki:
- wniosek z dnia 28 lutego 2011 roku (data wpływu 19 kwietnia 2011, uzupełniony 12 maja 2011 roku) wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis i wyrys nr 59/2011 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują organy opiniujące:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzku.

Otrzymują:
1. Bernard Michalski Ekspert Sp. z o.o. Jaszkowa Dolna ul. Storczykowa 9, 57-300 Kłodzko.
2. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczytnej ul. Kościelna 4, 57-330 Szczytna.
3. Park Narodowy Gór Stołowych w Kudowie Zdroju ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
4. Starosta Kłodzki ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
- inne strony postępowania,
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
- a/a.

Inne strony postępowania:
6. Pani Jolanta Andrzejewska ul. Kościelna 2,
7. Państwo Marian i Bożena ul. Szkolna 9a,
8. Pan Zdzisław Janiszewski ul. Łąkowa 12,
9. Pan Bolesław Leśniewski Duszniki Zdrój ul. Okólna 4,
10. Państwo Jerzy i Krystyna Wróbel ul. Wolności 18/2,
11 Państwo Jacek i Bożena Dul ul. Wolności 16/2,
12. Pani Czesława Kozłowska ul. Wolności 16/1,
13. Państwo Stefan i Alina Marcinkowscy ul. 16/5,
14. Państwo Jan i Anna Nowosielscy ul. Wolności 16/7,
15. Państwo Lucjan i Lucyna Sobiescy ul. Wolności 16/4,
16. Państwo Henryk i Bożena Urzędowscy ul. Słoneczna 46/2,
17. Państwo Benedykt i Antonina Basiuk Duszniki Zdrój ul. Wojska Polskiego 5/3,
18. Pani Agnieszka Dymińska ul. Batorów 24,
19. Pani Lidia Filipowicz ul. Kościelna 1,
20. Pani Regina Karwowska ul. Kościelna 1/5,
21. Państwo Ryszard i Agnieszka Kłonowscy ul. Kościelna 1/3,
22. Pani Anna Tugi ul. Kościelna 1/1,
23. Pani Elżbieta Zielińska ul. Kościelna 1/1,
24. Pani Helena Tomaś ul. Wolności 20/3.
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
- a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 15 Czerwca 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421470