szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Decyzja o umorzeniu postępowania (RTI.6220.1.2011)

Szczytna, 2011-06-14.

RTI.6220.1.2011

DECYZJA
o umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Bernarda Michalskiego Ekspert Sp. z o.o. Jaszkowa Dolna ul. Storczykowa 9, 57-300 Kłodzko, działającego na podstawie pełnomocnictw w imieniu inwestorów: - Gminy Szczytna oraz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczytnej, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa ul. Kościelnej w Szczytnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z przebudową placu przy pręgierzu oraz ciągów pieszych wokół kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Szczytnej z remontem kamiennego muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż staromiejskiej części ul. Kościelnej”.

u m a r z a m

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa ul. Kościelnej w Szczytnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z przebudową placu przy pręgierzu oraz ciągów pieszych wokół kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Szczytnej z remontem kamiennego muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż staromiejskiej części ul. Kościelnej”.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 28 lutego 2011 roku (data wpływu 19 kwietnia 2011 roku, uzupełniony 12 maja 2011 roku) Bernard Michalski Ekspert Sp. z o.o. Jaszkowa Dolna ul. Storczykowa 9, 57-300 Kłodzko, działający na podstawie pełnomocnictw w imieniu inwestorów: – Gminy Szczytna oraz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczytnej wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie ul. Kościelnej w Szczytnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Szpitalną wraz z przebudową placu przy pręgierzu oraz ciągów pieszych wokół kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Szczytnej z remontem kamiennego muru oporowego zlokalizowanego wzdłuż staromiejskiej części ul. Kościelnej.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniach na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z przepisu tego wynika, iż przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczy ściśle oznaczonych przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, odbywa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a także w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 8 czerwca 2011 roku nr WOOŚ.4240.405.2011.ŁCK stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 oraz w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych lecz poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami), w tym poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz lokalizację w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej – nie powinno ono znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na obszary chronione oraz inne elementy przyrodnicze znajdujące się w obrębie i w najbliższym sąsiedztwie inwestycji. W związku z powyższym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku nie widzi potrzeby jak i podstaw prawnych do wydania postanowienia w przedmiotowej sprawie, gdyż planowane przedsięwzięcie nie jest ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Określone wyżej przedsięwzięcie nie zostało wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Również, jak to ustalono na podstawie zebranych dowodów, planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Konsekwencją ustalenia w toku postępowania okoliczności jest rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania.


Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej oraz na podstawie art. 49 k.p.a. przez obwieszczenie przekazana stronom.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia decyzji.

Otrzymują:
1. Bernard Michalski Ekspert Sp. z o.o. Jaszkowa Dolna ul. Storczykowa 9, 57-300 Kłodzko.
2. Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Szczytnej ul. Kościelna 4, 57-330 Szczytna.
3. Burmistrz Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna.
4. Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.
6. inne strony poprzez obwieszczenie,

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko.
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
4. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 15 Czerwca 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 421437