szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr VIII/49/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/49/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 89, 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę zł. 188.085 ,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 1.285.303 , -
wg. załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 1.097.218 zł. pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek.

§ 3

W uchwale nr III/9/10 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytna na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 12 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i i kredytów długoterminowych do kwoty 3.758.034 zł."
2. § 13 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
" Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3.758.034 zł".
3. § 13 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
"Ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości 4.558.034 zł".
4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów dotyczą:
1) zwiększenia dochodów w dziale 600 Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaniem wyższej zaliczki niż pierwotnie planowano na realizację zadania pn." Budowa ciągu turystyczno - spacerowego Kamienny Trakt" (60016 § 6207)
2) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mnienia o kwotę 115.479 zł (70095 § 0770)
3) wprowadzenia zarezerwowanej dla gminy Szczytna pomocy rozwojowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 253.564 zł z przeznaczeniem
na projekty z zakresu zadań własnych gminy(60016 § 630).

Zmiany wydatków związane są ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych, które dotyczą:
1) w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi zmniejszeniu ulegają dwa zadania inwestycyjne:
- zadanie pn. „ Budowa ciągu turystyczno spacerowego Kamienny Trakt” o kwotę 55.583,69 zł ( 60016 § 6050 zwiększenie 129.791,07 zł, 60016 § 6057 zmniejszenie 207.550,02 zł, 60016 § 6059 zwiększenie 22.175,26)
- zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Szczytnej” zmniejszenie o kwotę 697.013 zł (60016 § 6050).Wartosc zadania 1.374.987 zł.
2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja centrum miasta poprzez budowę kładki dla pieszych nad rzeką Kamienny Potok wraz z ciągami pieszo-jezdnymi przy ulicy Wolności w Szczytnej" w wysokosci 338.085,11 zł. Sfinansowanie zadania w 75 % z dotacji celowej.
3) zmniejsza się zadanie pn.” Budowa infrastruktury technicznej na terenie przy ulicy Szpitalnej, Słonecznej i Kochanowskiego w Szczytnej” o kwotę 25.000 zł (90095 § 6050) z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów związanych z inwestycją pod nazwą „Kanalizacja sanitarna ulica Krótka w Szczytnej 2011” – wzrost zadania o 25.000 zł ( 90001 § 6050)
4) zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne UMiG" o kwotę 10.000 zł (75023 § 6060) z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na mieszkania Wolności 76” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia i przyłącza gazowego budynku (70095 § 6050) oraz na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa schodów i wejścia do kościoła w Niwie” – 5.000 zł (90095 § 6050)
5) z rezerwy inwestycyjnej przeznacza się kwotę 5.088 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja częściowa wodociągu we wsi Studzienno gmina Szczytna” (90001 § 6050 )
6) dokonuje się przesunięcia wydatku z roku 2012 na 2011 zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany" wysokość przesunięcia 1.699.814,58 zł ( 90001 § 6050, 6057 i 6059).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Lipca 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434341