szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr VIII/50/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr VIII/50/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytna na lata 2011–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie Gminy Szczytna na 2011 rok należy dokonać zmiany załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytna. Dokonuje się m.in. następujących zmian :
- zwiększa się dochody ogółem o kwotę 215.815,80 zł w 2011 r, 220.999,99 zł w 2013 r., 221.000 zł w 2014 r.,11.000 zł w 2015r., 301.000 zł w 2016 r., 265.000 zł w 2017 r., 251.000 zł w 2018 r., 198.000 zł w 2019 r., 218.016 zł w 2020 r.
- zmniejsza się dochody ogółem o kwotę -181.330,57 zł w 2012 r.
- wydatki ogółem zwiększa się o 1.313.033,80 zł w 2011 r., 110.000 zł w 2012 r., 50.000 zł w 2013 r., 50.000 zł w 2014 r., 130.000 zł 2016 r., 94.000 zł w 2017, 80.000 zł w 2018 r., 27.000 zł w 2019 r., 30.000 zł w roku 2020 r.
- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 160.000 zł w 2015 r.
Dokonane zmiany dochodów i wydatków związane są w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów budżetu z tytułu kredytów o kwotę 1.097.218 zł oraz zmniejszenia planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej z kwoty 728.776 zł na 269.978 zł .  W związku z planowanym kredytem zmianie ulega kwota długu Gminy Szczytna oraz wskaźniki zadłużenia 15 % i 60%.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2. Wprowadza się m.in. następujące zmiany:
- w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „ Budowa ciągu turystyczno – spacerowego „Kamienny Trakt” zmniejsza się kwotę planowanych wydatków z 797.185,44 zł na kwotę 611.810,68 zł (zmniejszenie o 185.374,76 zł)
- dokonuje się zmiany w finansowaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury wodociągowej we wsi Wolany” - zwiększa się planowane wydatki o 1.225.031,01 na rok 2011, natomiast w 2013 roku zmniejsza się planowane wydatki o 1.699.864,58 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Renata Idzik

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Lipca 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434502