szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (RTI.6220.6.2011)

Szczytna, 2011-11-14.

RTI.6220.6.2011

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Czubak reprezentującej firmę ATREM S.A. z siedziba w Złotnikach ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu inwestora Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu zostało wszczęte w dniu 14 listopada 2011 roku postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej wysokiego ciśnienia Szczytna 2 o przepustowości Q=3 000 m3/h".
Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Stosownie do art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 roku roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), zwracam się do organów ochrony środowiska o przedstawienie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a także w odniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wypływu przedsięwzięcia między innymi na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi a także możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.
Załączniki:
- wniosek z dnia 7 listopada 2011 r wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia,
- mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
- wypis i wyrys nr 140/2011 z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują organy opiniujące:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko

Otrzymują:
1. Pan Paweł Czubak ATREM S.A. Złotniki ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las.
2. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.
3. Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.
4 - 8. - inne strony postępowania.
9. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej + tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.
10. a/a.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 14 Listopada 2011 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 435631