szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXI/166 /04 z dnia 29 października 2004 r.

 

Uchwała Nr XXI/166 /04

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 29 października 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./,

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:


§ 1

W Załączniku do uchwały w § 76 dodaje się pkt. 1a w brzmieniu:

1a. W celu wykonania zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z tymi jednostkami Gmina może przejmować i prowadzić inne jednostki organizacyjne.”

§ 2

W Załączniku nr 3 do Statutu Gminy Szczytna dodaje się pkt 10 o brzmieniu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej”.§ 3


Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXI/ 166 /04

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 29 października 2004 r.W dniu 29 grudnia 2003 r. Rada Miejska w Szczytnej podjęła Uchwałę Nr XIV/98/2003 w sprawie przejęcia przez Gminę Szczytna prowadzenia Zespołu Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczytnej z siedzibą przy ul. Wolności 80. Gmina Szczytna przejęła te zadanie z dniem 1 września 2004 r.

Na podstawie § 1 porozumienia zawartego w dniu 15 lipca 2004 r. pomiędzy Gminą Szczytna a Zarządem Powiatu Kłodzkiego w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku w dniu 7 października 2004 r. podpisano Akt Notarialny w sprawie umowy darowizny. Powiat Kłodzki przekazał Gminie Szczytna działki nr 1564/2 i 1564/4 wraz z zabudowaniami ( tj. budynkiem głównym głównym szkoły, budynkiem internatu, budynkiem warsztatów szkolnych, magazynem na kwas, magazynem surowcowym), położone w Szczytnej przy ul. Wolności.


Tym samym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnej, uzyskując status jednostki organizacyjnej Gminy Szczytna, podlega wpisaniu do treści Statutu Gminy Szczytna.
 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 434388