szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXI/171/04 z dnia 29 października 2004 r.

 

Uchwała Nr XXI/171/04

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 29 października 2004 r.


w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.17 ust. 15, art.44, art.96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.),


Rada Miejska uchwala:§ 1


Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.

§ 2


Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§ 3


  1. Pogrzeb winien być sprawiony przez firmę pogrzebową po najniższych kosztach.
  2. Na usługę pogrzebową składa się:
a/ zakup trumny,
b/ przewóz ciała,
c/ ubranie zwłok,
d/ wykopanie, zasypanie i uformowanie mogiły,
e/ pełna obsługa żałobników.


§ 4


  1. Gmina sprawia pogrzeb osobie bezdomnej i samotnej oraz osobie w rodzinie, jeśli
dochody rodziny nie przekraczają kwot kryterium ustawowego określonych w art.8 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS i KRUS.


§ 5


Częściowo może być pokryty koszt pogrzebu w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ustawy o pomocy społecznej a występują wymienione w art.7 cytowanej ustawy, okoliczności uzasadniające pokrycie kosztów pogrzebu na następujących zasadach:


stosunek % dochodu rodziny % udział wydatków ponoszonych
do kryterium uprawniającego przez gminę na pokrycie kosztów
zgodnie z art.8 ustawy o pomocy pogrzebu
społecznej

do 100 % kryterium 100 %
od 100,01 % do 120 % kryterium 90 %
od 120,01 % do 150 % kryterium 70 %
od 150,01 % do 180 % kryterium 50 %
od 180,01 % do 200 % kryterium 20 %
powyżej 200 % kryterium 0 %

§ 6


  1. Zwrotu wydatków określonych w § 5 dokonują:
a/ spadkobiercy z masy spadkowej,
b/ małżonek,
c/ zstępni przed wstępnymi,
jednorazowo gotówką do końca następnego miesiąca w kasie OPS lub na jego konto
bankowe.
  1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor OPS może ustalić spłatę kosztów
pogrzebu w ratach.

§ 7


Zasiłek pogrzebowy z ZUS lub KRUS przysługuje gminie, jeżeli pokryła koszty pogrzebu zmarłego posiadającego uprawnienia do zasiłku pogrzebowego (art. 78 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń społecznych, tekst jednolity DzU Nr 39, poz.353 z 2004).

§ 8


W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę, poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.


§ 10


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014