szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXI/170/04 z dnia 29 października 2004 r.

 

Uchwała Nr XXI/170/04

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 29 października 2004 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, oraz trybu ich pobierania /zasad zwrotu/


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późniejszymi zmianami),


Rada Miejska w Szczytnej uchwala:§ 1


Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.


§ 2


Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


§ 3


Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


§ 4


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej przyznaje usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.§ 5


Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom , których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości określonej w art.8 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6


Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 1 dokonują zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabelach nr 1 i 2.


Tabela nr 1 : odpłatności za usługi opiekuńcze osób samotnie gospodarujących


dochód osób samotnie gospodarujących wysokość odpłatności
przekraczający kryterium ustawowe art.8 liczona od kosztu usługi
% %

100, 01 % - 130 % 5 %
130,01 % - 160 % 10 %
160,01 % - 190 % 15 %
190, 01 % - 225 % 20 %
225,01 % - 290 % 25 %
290,01 % - 360 % 50 %
360,01% - powyżej 100 %Tabela nr 2: odpłatności za usługi opiekuńcze osób w rodzinie


dochód na osobę w rodzinie przekraczający wysokość odpłatności
kryterium ustawowe art.8 liczona od kosztu usługi
% %

100,01 - 125 % 5 %
125.01 % - 150 % 10 %

      150.01% - 175 % 15 %

175,01 % - 200 % 20 %
200,01 % - 250 % 25 %
250,01 % - 300 % 50 %
300,01 % - powyżej 100 %

Kwoty określające wysokość kryterium dochodowego podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art.9 ustawy o pomocy społecznej.

§ 7


Ustalone w decyzji administracyjnej kwoty całościowego lub częściowego zwrotu kosztu usług – świadczeniobiorca wpłaca w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej na koniec każdego miesiąca.

§ 8


Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej przekazuje pobrane zwroty opłat na rachunek bankowy Gminy Szczytna.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 10


Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej:
  1. Nr XXIII/160/96 z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania /zasad zwrotu/
  2. Nr XXVI/200/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/166/96 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 11 grudnia 1996 r.

§ 11


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014