szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXI /167/ 2004 z dnia 29 października 2004r.

Uchwała Nr XXI / 167/ 2004
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 października 2004r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 33 / 2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach.

Na podstawie art.42 ust.6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.  - Karta Nauczyciela /tekst jednolity: Dz. U z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późniejszymi zmianami /

Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1.

W § 1 uchwały dodaje się do tabeli określającej obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć
dydaktycznych / wychowawczych, opiekuńczych/ nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze w szkołach punkt 3 o treści :

Dyrektor zespołu szkół lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej:
 
  - do 5 oddziałów                        - 7  godz.
  -      6 oddziałów                        - 6  godz.
  -      7 – 8 oddziałów                  - 5  godz.
  -      9 – 10 oddziałów                - 4  godz.
  -     11 i więcej oddziałów          - 3 godz.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

U z a s a d n i e n i e

           W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie zmiany uchwały
Nr IV /33 / 2003r. z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, , którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach skierowanym pod obrady Rady Miejskiej określono dodatkowo obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach tj. dyrektorowi zespołu szkół lub dyrektorowi szkoły ponadgimnazjalnej, w związku z przejęciem przez Gminę Szczytna z dniem 1września 2004r. prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczytnej.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010