szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXII/173/2004 z dnia 16 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/173/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie:  określenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr  142 ,  poz. 1591 z  późniejszymi   zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE M L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski Nr 46, poz. 794)  Rada Miejska w Szczytnej  uchwala:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów:
- od każdego psa - 26,00 zł  (słownie złotych: dwadzieścia sześć).

§ 2

Ustala się termin płatności podatku do dnia 30 czerwca 2005 roku.

§ 3

Kwota wymieniona w § 1 obowiązuje do naliczania podatku od posiadania psów w 2005 r.

§ 4

Ustalony podatek należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej.

§ 5

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2004r. opublikowanym w Monitorze Polskim  Nr 43, poz. 763 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r. wyniósł  3,2 %.

Górna granica stawki podatku od posiadania psów na rok 2005 wynosi kwotę 51,91 zł od jednego psa. Burmistrz Miasta i Gminy w Szczytnej proponuje utrzymanie stawki podatku od posiadania psów  na poziomie roku 2004  tj 26 zł od 1 psa.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 17 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011