szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XXII/181/04 z dnia 16 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/181/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku rolnego

Na podstawie art. 40 ust. 1  i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz. U z 1993 r. Nr  94, poz. 431 późniejszymi zmianami ; ostatnia zmiana : Dz. U. Nr  200, poz. 1680/ Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania w Gminie Szczytna następujące wzory formularzy dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego :
1.Deklaracja na podatek rolny DR – 1  formularz przeznaczony dla osób prawnych , jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów , posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów , posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi , bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
2.Informacja w sprawie podatku rolnego IR- 1 formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,, użytkownikami wieczystymi gruntów,  posiadaczami gruntów na podstawie  umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Wzory formularzy DR-1 i IR- 1są załącznikiem nr 1 (Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII/181/2004) i załącznikiem nr 2 (Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXII/181/2004) i stanowią integralną część niniejszej uchwały .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej Nr II/10/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy do podatku rolnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 1 Grudzień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570