szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXII/175/2004 z dnia 16 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/175/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.

Na podstawie art.40 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z  późniejszymi   zmianami) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach      i opłatach lokalnych (Monitor Polski  z 8.11.2004 r. Nr 46, poz. 794)
Rada  Miejska  w  Szczytnej u c h w a l a:

§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości:
1. od budynków  lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,54 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,01 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
f) od budynków gospodarczych, komórek i innych obiektów nie będących garażami- 4,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli -2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy

4 od gruntów :
a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych na prowadzenie wyciągów narciarskich - 0,33 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od 1 ha powierzchni
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni
                                                                                  
§ 2

1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
a/ nieruchomości, budynki i lokale zajęte na potrzeby jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury,
b/ nieruchomości, budynki i lokale zajmowane przez jednostki ochotniczej straży pożarnej,
c/ nieruchomości, budynki i lokale stanowiące własność gminy i wykorzystywane na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu,
d/ budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz rurociągów wodnych zajęte na potrzeby zakładów budżetowych gminy,
e/ grunty zajęte na zieleńce komunalne i cmentarze,
f/ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
g/ nieruchomości, budynki i lokale zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

2.Zwolnienia  nie dotyczą powierzchni lokali użytkowych wynajmowanych podnajmowanych na rzecz osób trzecich.

§ 3

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .
                                         
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2004 r. opublikowanym w Monitorze Polskim  Nr 43, poz. 763 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r. wyniósł 3,2 %.                         
Niniejszy projekt Uchwały zawiera wzrost stawek podatku od nieruchomości o 3,2 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2004.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 20 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570