szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XXII/172/2004 z dnia 16 listopada 2004r.

UCHWAŁA NR XXII/172/2004
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA  16 LISTOPADA 2004 ROKU

w sprawie:  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych i  zwolnień  w 2005 roku

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 10  i  art. 12  ust. 3  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  roku  o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.),Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M.P. z 8.10.2004 r.Nr 43, poz. 753) oraz  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach  i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 8.11.2004 r. Nr 46, poz. 794)  Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a :

§ 1

Ustala się następujące roczne stawki podatku od środka transportowego:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 525,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 929,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 141,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie równej lub wyższej niż 12 ton 2 452,80 zł. - z tym, że  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w  załączniku Nr 1 do niniejszej  uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 200,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

a) do 36 ton włącznie 1 342,00 zł
b) powyżej 36 ton 1 565,00 zł - z tym, że  w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju  zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1 142,00 zł

6. Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą   równą  lub  wyższą  niż  12 ton , z  wyjątkiem  związanych  wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ,
a) do 36 ton 1 699,87 zł
b) powyżej 36 ton 1 800,00 zł z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
                   
7.Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1 342,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 655,00 zł

§ 2

1.Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1 , 3 , 5 , 7 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:
a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 622,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 037,00 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 241,00 zł
b) od  ciągników   siodłowych  lub  balastowych  przystosowanego  do  używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: -  od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1 300,00 zł
c) od przyczep lub naczep ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1 242,00 zł
d) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
- mniej niż 30 miejsc 1 452,00 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 826,00 zł

§ 3

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1 ,  3,  7 posiadających katalizatory spalin lub urządzenia uznane za równoważne stawki podatku zmniejsza się i określa się w wysokości :
a)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 424,00 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 828,00 zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 029,00 zł
b)  od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: - od 3,5 ton i poniżej 12 ton 1 100,00 zł
c). od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
- mniej niż 30 miejsc 1 241,00 zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 555,00 zł

§ 4

Kwoty wymienione w § 1 , § 2 i § 3 oraz w załącznikach nr 1,2,3 (Zał Nr 1,2 i 3 do Uchwały Nr XXII/172/2004) do niniejszej uchwały należy zastosować w roku 2005.

§ 5

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych  Gminy i stanowiące ich własność.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna

§ 7

Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta i gminy Szczytna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm. minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2004 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 43, poz. 763 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r. wyniósł 3,2 %.

Niniejszy projekt uchwały zawiera wzrost stawek podatku od środków transportowych 3.2 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Miejską  na rok 2004.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 20 Listopad 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011