szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr VII/66/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VII/66/2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, w związku z art.. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm./,Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

1)§ 85 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący Rady sprawuje pieczę nad realizacją wniosków organów wykonawczych jednostek pomocniczych skierowanych do komisji Rady.
2. Przewodniczący Rady zaprasza do udziału w sesjach Rady przedstawicieli jednostek pomocniczych zainteresowanych ich tematyką oraz zapewnia udział radnych w zebraniach mieszkańców tych jednostek.”

2)§ 91 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw”.

§ 2

Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 2 Grudzień 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 438031