szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA:
Obwieszczenie Burmistrza Szczytnej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna

Szczytna, 23 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Szczytnej
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szczytna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 października do 5 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, w pokoju nr 12, w godzinach pracy urzędu. Projekt studium w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej www.bip.szczytna.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 2 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, o godzinie 12.00 w sali posiedzeń (pokój nr 11).
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 199 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szczytnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2015 r.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1235 z późniejszymi zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 26 listopada 2015 na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna lub drogą elektroniczną na adres:
szczytna@szczytna.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szczytnej.

Burmistrz Szczytnej

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 23 Września 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 435624