szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
PRAWO LOKALNE:
Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w podatkach i opłatach lokalnych

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym oraz ustawie o podatku leśnym. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:

- nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 6,10 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie - podatek nie będzie należny (pobierany);

- zmiana rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Dotychczas raty tych podatków były płatne w czterech terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, niezależnie od wysokości podatku. Po zmianie, jeśli roczna kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;

Zmiany w podatku rolnym:

nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych:

- grunty rolne zabudowane - 1 ha fiz. = 1 ha przel.
- rowy - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
- grunty pod stawami niezarybionymi - 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika - 1 ha fiz. = 1 ha przel.

Zmiany w podatku leśnym:

- zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%) dla lasów ochronnych;
- wprowadzono łączne zobowiązanie pieniężne jako formę pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy jednocześnie w zakresie podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości.

Zmiany w podatku od środków transportowych

Ustawa wprowadziła nowy podział autobusów - autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 miejsca oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy. Takiej kategorii autobusów do tej pory nie było, zatem opodatkowane będą dodatkowo pojazdy tzw. "busy".

Zmiany w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

W zakresie wydawanych przez organy wykonawcze w gminach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodyfikowano jedną z zasad ich wygasania. Dotychczas posiadane przez przedsiębiorcę zezwolenie wygasało - zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w sytuacji, w której podmiot:

- prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim i nie złożył za ten rok - do dnia 31 stycznia następnego roku - pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży;

- nie dokonał na rzecz organu zapłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - uiszczanej w trzech ratach w ustawowo określonych terminach, tj.: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku niewywiązania się z ciążących na sprzedawcy obowiązków koncesja na alkohol wygasa automatycznie. Zmiany, które będą obowiązywać w przepisach od 1.01.2016r. przewidują, że pozwolenie będzie nadal obowiązywało jeżeli sprzedawca w ciągu 30 dni uzupełni swoje uchybienia. Sprzedawca będzie jednak musiał uiścić dodatkową opłatę stanowiącą 30% kwoty płaconej w związku z korzystaniem z koncesji.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia (jak i termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu do dnia 31 stycznia) są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Burmistrz Szczytnej
(-) Marek Szpanier

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 30 Grudnia 2015 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431553