szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
U c h w a ł a Nr XXIII/193/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku

U c h w a ł a  Nr XXIII/193/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie: Przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim oraz zmian w uchwale Nr XX/154/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim i zmiany tej uchwały.

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim Nr XII/2/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2001 r., Nr 77, poz. 1003 ze zmianą z 2004 r., Nr 29, poz. 522 przyjmuje się następujące zmiany:
1.W § 1 ust. 1 Statutu Związku wprowadza się zmianę nazwy Związku i dotychczasową treść skreśla się i wprowadza się w to miejsce nową treść w brzmieniu: ,,Tworzy się Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku”.
2.W § 5 Statutu Związku, jego dotychczasową treść skreśla się i wprowadza się w to miejsce nową treść w brzmieniu: ,,Związek tworzy się w celu rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska”.
3.W § 6 dodaje się pkt 5 o treści ,,Prowadzenie działalności dotyczącej rozwiązywania problemów gospodarki wodno – ściekowej na rzecz gmin członków Związku, oraz innych problemów ekologicznych”.

§ 2

Uchyla się § 1, pkt 1 uchwały Nr XX/154/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim, a dotychczasowe pkt 2,3,4 i 5 powyższej uchwały oznacza się jako 1,2,3,4.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

Zmiany w Statucie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim wynikają ze zmiany zakresu działania Związku, między innymi o problematykę gospodarki wodno – ściekowej.
Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Grudzień 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013