szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uczwała Nr XXIII/184/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

UCHWAŁA  NR XXIII/184/04
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R.

w sprawie:  wydatków budżetu gminy, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003  Nr 15 , poz. 148 z późn. zm.) Rada  Miejska  w  Szczytnej  uchwala  co następuje :

§ 1

1.Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy , które  w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się terminy wykonania wydatków, o których mowa w ustępie 1 – według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
      
§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt. 1 , określony  w załączniku Nr 2 do niniejszej  uchwały.

§ 3

Ostateczny termin dokonania wydatków, o których  mowa w § 1 , ustala się na dzień 30 grudnia 2005 r.

§ 4

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy   Szczytna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :
W związku z niemożliwością wykonania planowanych wydatków w roku 2004 ze względu na długoterminowy okres wykonania postanawia się , że wydatki wykazane w  załączniku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/184/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY,
KTÓRE W 2004 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Lp

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wyszczególnienie

Kwota

Termin wykonania

1

2

3

4

5

6

7

8

 

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

Budowa kotłowni ekologicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

60.000

30.06.2005

 

 

80130

 

 

Szkoły zawodowe

 

60.000

 

 

 

 

 

 

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

 

Działalność socjoterapeutyczna

świetlicy środowiskowej i klubu integracji społecznej

 

 

19.182

30.12.2005

 

 

85154

 

 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

19.182

 

 

 

 

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowościach Łężyce, Złotno, Słoszów, Dolina” oraz „Wodociągowanie i kanalizacja miejscowości Chocieszów, Niwa, Studzienno i Wolany”, wraz ze świadczeniem usług doradczych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

14.640

30.06.2005

 

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

14.640

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

93.822

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/184/04
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2004 r.

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY,
KTÓRE W 2004 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

60.000

 

60.000

 

80130

 

 

6050

Szkoły zawodowe

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

 

60.000

 

 

 

 

60.000

 

60.000

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

19.182

19.182

 

 

85154

 

 

 

4300

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

Zakup usług pozostałych

19.182

 

 

19.182

19.182

 

 

19.182

 

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

14.640

 

14.640

 

90001

 

 

 

 

 

6050

Gospodarka ściekowa i ochrona

Wód

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

14.640

 

14.640

 

 

14.640

 

14.640

 

 

 

RAZEM:

93.822

19.182

74.640

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 4 Styczeń 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014