szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/206/2005 z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXIV/206/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dolina

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 7 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

STATUT SOŁECTWA DOLINA

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Ilekroć w niniejszym  statucie jest mowa o:
1. Sołectwie – rozumie się przez to Sołectwo Dolina,
2. Sołtysie – rozumie się przez to Sołtysa wsi Dolina,
3. Radzie Sołeckiej – rozumie się przez to Radę Sołecką wsi Dolina,
4. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Szczytna.

§ 2

Statut Sołectwa określa w szczególności:
1. nazwę i obszar Sołectwa,
2. zakres działania i zadania Sołectwa,
3. organy Sołectwa,
4. zasady i tryb wyborów organów Sołectwa,
5. zakres uprawnień do zarządu i korzystania z mienia komunalnego.

§ 3

1. Sołectwo Dolina, zwane dalej Sołectwem, stanowi jednostkę pomocniczą Miasta i Gminy Szczytna dla wykonywania jej zadań i nie posiada odrębnej osobowości prawnej.
2. Mieszkańcy wraz z innymi Sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4

1. Sołectwo Dolina obejmuje obszar 231 ha.
2. Terytorium Sołectwa oraz jego granice określa załącznik do Statutu.

§ 5

Organy Sołectwa działają zgodnie z przepisami ustaw, uchwał Rady Miejskiej w Szczytnej i postanowieniami niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ  II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA SOŁECTWA

§ 6

Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa nie zastrzeżone ustawami i Statutem Gminy na rzecz organów gminy, organów rządowej administracji ogólnej i innych podmiotów, a w szczególności:
1.zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego, a także rozporządzanie dochodami z tego źródła  w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
2.opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa lub też w innych sprawach, w jakich o taką opinię wystąpi Rada,
3.występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,
4.współpraca z radnymi z terenu Sołectwa, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami,
5.współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6.organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.

§ 7

Sołectwo może poprzez swoje organy wykonywać także inne zadania zlecone przez organy gminy lub inne podmioty.

ROZDZIAŁ  III

ORGANY SOŁECTWA

§ 8
1. Organami Sołectwa są:
1)Zebranie Wiejskie,
2)Sołtys.
2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 9

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i zameldowani na pobyt stały na obszarze Sołectwa.
3.W Zebraniu Wiejskim bez prawa głosowania mogą uczestniczyć mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy na obszarze Sołectwa.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez:
1)Sołtysa z własnej inicjatywy,
2)Sołtysa na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
3)Radę Sołecką w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie Wiejskie może zwołać Burmistrz  powiadamiając Sołtysa i mieszkańców o miejscu, tematyce i terminie Zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 12

1. O miejscu, tematyce i terminie zwołania Zebrania Wiejskiego zawiadamia zwołujący Zebranie w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie /ogłoszenia rozplakatowane na obszarze wsi, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem/.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1 Sołtys kieruje pisemnie do Burmistrza co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zebrania, uzgadniając ten termin z Burmistrzem, o ile Sołtys występuje o obecność Burmistrza na zwoływanym Zebraniu.
3. W przypadku określonym w § 11 pkt.1 ppkt.2 Zebranie Wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia Sołtysowi pisemnego wniosku.

§ 13

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej ¼ uprawnionych /quorum/.
2. Jeżeli w Zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, wyznacza się ponowny termin Zebrania w II terminie, w tym samym dniu 15 minut później od wyznaczonej godziny w I terminie.
3. W przypadku określonym w ust. 2 Zebranie Wiejskie jest ważne bez względu na liczbę osób uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu.

§ 14

1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub inna osoba wybrana przez Zebranie na przewodniczącego obrad. W przypadku, gdy Zebranie Wiejskie zostało zwołane przez Burmistrza Zebraniu przewodniczy Burmistrz lub osoba przez niego wskazana.
2. Z Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zebrania.
3. Protokół z Zebrania winien być podany do publicznej wiadomości dla mieszkańców Sołectwa poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Protokół z Zebrania podaje się do publicznej wiadomości dla mieszkańców Sołectwa poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w terminie 7 dni od daty odbycia Zebrania.

§ 15

1. Przewodniczący Zebrania przekazuje uchwały i kopię protokółu Burmistrzowi w terminie 7 dni od daty odbycia Zebrania.
2. Uchwały Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem Gminy i Statutem Sołectwa są nieważne.
3. Nieważność uchwały stwierdza Rada Miejska i powiadamia o tym Sołectwo podając równocześnie treść rozstrzygnięcia Rady do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie Sołectwa.
§ 16

1. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Zebranie Wiejskie może postanowić o tajności głosowania.
3. Uchwały podpisuje przewodniczący Zebrania.
4. Uchwały Zebrania podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 17

Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1)wybór i odwołanie Sołtysa, Zastępcy Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
2)podejmowanie uchwał w sprawach zarządu mieniem komunalnym oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego mienia,
3)opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach lokalnych Sołectwa lub kilku sąsiadujących Sołectw o podstawowym dla nich znaczeniu,
4)decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonania przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,
5)rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocen pracy Sołtysa z punktu widzenia interesów Sołtysa,
6)ustalanie sposobu wykorzystania środków finansowych przyznawanych Sołectwu uchwałą budżetową gminy oraz udzielanie Sołtysom pełnomocnictwa do pobierania zaliczek pieniężnych z kasy Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej w ramach tych środków.

§ 18

1. Sołtys jest organem wykonawczym Zebrania Wiejskiego i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.
2. W czasie niemożności pełnienia urzędu przez Sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem lub innymi przemijającymi okolicznościami obowiązki przejmuje jego Zastępca lub inny upoważniony członek Rady Sołeckiej.
3. Jeżeli w czasie trwania kadencji zajdzie potrzeba wyboru Sołtysa przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie przewidzianym w § 23 niniejszego Statutu.

§ 19

1. Do zadań Sołtysa w szczególności należy:
1)sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazywanym Sołectwu do korzystania, w tym wykonywanie bieżących czynności administracyjnych tego mienia,
2)przygotowania uchwał / projektów / Zebrania Wiejskiego,
3)organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,
4)techniczno-organizacyjne zapewnienie warunków pracy Zebrania Wiejskiego, Rady Sołeckiej oraz radnych z terenu Sołectwa podczas spotkań z wyborcami, a także innych zebrań i spotkań zwoływanych z inicjatywy Rady Sołeckiej lub Burmistrza,
5)współpraca z organami Gminy,   
6)współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy.
2. Sołtys załatwia także indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską odrębną uchwałą, za co pobiera wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Radę Miejską.
3. Funkcja Sołtysa jako organu wykonawczego Zebrania Wiejskiego pełniona jest społecznie.

§ 20

Sołtys co najmniej raz do roku składa na Zebraniu Wiejskim pisemne sprawozdanie z całokształtu swojej działalności wraz z rozliczeniem wykorzystania środków finansowych Sołectwa.

§ 21

1. Rada Sołecka składa się od 3 – 5 osób i jest organem opiniodawczo – doradczym Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji.
2. Ilość członków Rady Sołeckiej ustala w drodze uchwały Zebranie Wiejskie.
3. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Zastępca Sołtysa.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb wynikających z jego bieżącej działalności i przewodniczy obradom.
5. Z posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokoły, które podpisują Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej biorący udział w posiedzeniu.

§ 22

1. Sołtys obowiązany jest zasięgnąć opinii Rady Sołeckiej w następujących sprawach:
1)opiniowanie wniosków o przyznawanie lokalu mieszkalnego,
2)decydowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia, materiałach itp.,
3)inicjowanie czynów społecznych,
4)organizowanie imprez wiejskich w dziedzinie kultury, sportu i wypoczynku,
5)opiniowanie sposobu korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.
2. Opinia Rady Sołeckiej wydawana jest w formie uchwały zwykłą większością głosów.
3. W razie nie uwzględnienia przez Sołtysa opinii Rady Sołeckiej, Rada lub poszczególni jej członkowie mogą przedstawić sprawę na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW SOŁECTWA

§ 23

1. Wybory Sołtysa, jego Zastępcy i Rady Sołeckiej zarządza w drodze uchwały Rada Miejska, nie później jak 3 miesiące przed upływem kadencji.
2. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa, Zastępcy Sołtysa i Rady Sołeckiej zwoływane jest przez Burmistrza, który w uzgodnieniu z ustępującym Sołtysem ustala dzień, godzinę i miejsce Zebrania. O dacie, tematyce i miejscu Zebrania zawiadamia z upoważnienia Burmistrza Sołtys co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Przepisy § 11 ust. 2 oraz § 14 stosuje się odpowiednio.

§ 24

1. Wyboru Sołtysa, jego Zastępcy i Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim i zameldowanych w Sołectwie na pobyt stały.
2. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Sołectwa zameldowani na pobyt stały w Sołectwie i posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad lub na piśmie w razie nieobecności kandydata, wraz ze złożonym przez kandydata oświadczeniem, iż nie był karany, ani też nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno– skarbowe.
4. Wyboru Zastępcy Sołtysa i pozostałych członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie spośród kandydatów zgłoszonych przez Sołtysa.

§ 25

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.
2. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie, czy nie istnieją przeszkody, o jakich mowa w § 24, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji,
3. Materiały niezbędne do przeprowadzenia wyborów zapewnia Burmistrz i opatruje karty do głosowania oraz druki protokołów swoją pieczęcią nagłówkową.
4. Protokół z Zebrania Wiejskiego w sprawie wyborów jest sporządzany przez Burmistrza.
5. Na kartach do głosowania umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
6. Wyboru Sołtysa dokonuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok  nazwiska jednego z kandydatów na Sołtysa.
7. Wyboru Zastępcy Sołtysa dokonuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów na Zastępcę Sołtysa.
8. Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska (nazwisk) osób w liczbie nie większej niż ustalona przez Zebranie Wiejskie na zasadach określonych w § 21 pkt. 1-3.
9. Ważne są karty:
1) w wyborach Sołtysa, gdy:
a) nie postawiono znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata,
b) postawiono znak „X” przy nazwisku jednego kandydata;
 2) w wyborach Zastępcy Sołtysa, gdy:
a) nie postawiono znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata,
b) postawiono znak „X” przy nazwisku jednego kandydata;
 3) w wyborach Rady Sołeckiej, gdy:
  a) nie postawiono znaku „X” przy nazwisku żadnego z kandydatów,
b) postawiono  znak „X” przy nazwiskach kandydatów w liczbie nie większej niż ustalona przez Zebranie Wiejskie na zasadach określonych w § 21 pkt 1-3.
10. Za nieważne uznaje się karty:
 a) inne niż wydane przez Komisję Skrutacyjną,
 b) na których liczba znaków „X” jest większa od liczby wybieranych osób, o których mowa  w pkt. 9 ppkt. 1 – 3.
11. Kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę.
12. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.
13. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
14. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymało tyle samo głosów, a liczba kandydatów przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty, Komisja Skrutacyjna przeprowadza powtórne głosowanie. W powtórnym głosowaniu biorą udział tylko kandydaci, którzy otrzymali równą liczbę głosów.

§ 26

1.Odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać Zebranie Wiejskie z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Rady Miejskiej.
2.O odwołanie Rady Sołeckiej lub jej poszczególnych członków przed upływem kadencji może wnioskować do Zebrania Wiejskiego Sołtys.
3.Członek Rady Sołeckiej może przed upływem kadencji złożyć do Zebrania Wiejskiego pisemną rezygnację z pełnionej funkcji.
4.W przypadku określonym w ust.1. i ust.2 odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.
5.W przypadku określonym w ust. 3 odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, na kolejnym Zebraniu Wiejskim, zwołanym przez Sołtysa w terminie 30 dni od daty złożenia rezygnacji.
6. Mandat członków Rady Sołeckiej wygasa:
1)w przypadku śmierci,
2)z upływem kadencji,
3)w przypadku odwołania.

§ 27

1. W razie odwołania Sołtysa, zrzeczenia się przez niego pisemnie pełnienia tej funkcji, lub śmierci Sołtysa, Rada Miejska zarządza niezwłocznie wybory.
2.Pisemna rezygnacja Sołtysa złożona na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej nie wymaga  decyzji Zebrania Wiejskiego. Do wyboru nowego Sołtysa obowiązki Sołtysa pełni jego Zastępca.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się jeżeli do upływu kadencji organów Sołectwa pozostało nie więcej niż  6 miesięcy. W tym przypadku obowiązki Sołtysa pełni jego Zastępca.
4. Ponowne wybory Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków zarządza niezwłocznie Sołtys, o czym powiadamia na piśmie z 14 dniowym wyprzedzeniem Burmistrza.
5. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zasady określone w § 25.

ROZDZIAŁ V

ZAKRES UPRAWNIEŃ DO ZARZĄDU I KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO

§ 28

Składniki mienia komunalnego przekazane przez Radę Miejską w zarząd wraz ze sposobem wykorzystania określa odrębna uchwała Rady.

§ 29

Czynności wykraczające poza zakres zarządu dokonują uprawnione organy Gminy, zgodnie z przepisami dotyczącymi mienia komunalnego.

§ 30

1. Sołectwo samodzielnie rozporządza dochodami osiągniętymi z tytułu korzystania z przekazanego mu mienia.
2. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

§ 32

W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonuje w drodze Zarządzenia Burmistrz.

§ 33

Statut jest udostępniany mieszkańcom sołectwa do wglądu w siedzibie Sołtysa.

§ 34

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej:
1. Nr VII/61/99 z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie statutu sołectw,
2. Nr XII/104/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwał Rady Miejskiej w sprawie Statutu Sołectw oraz w sprawie regulaminu pracy Zarządu Miasta i Gminy oraz gminnej polityki informacyjnej.
3. Nr XXXIV/262/2002 z dnia 17 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutów sołectw.

§ 35

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 36

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z tym że przepisy § 26 ust. 3 i 5 mają zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 7 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 437555