szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
UCHWAŁA Nr XXIV/194/05 z dnia 25 lutego 2005r.

UCHWAŁA Nr XXIV/194/05
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 25 lutego 2005r.

W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p. zmianami) oraz art. 13, 118 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2003r. Nr 15 poz. 148 z  późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII/187/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2005  Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1.

1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę złotych: - 90.000,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
w tym:  wydatki na finansowanie inwestycji – 60.000 zł.
2. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 90.000,-
wg. załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
w tym - wydatki na finansowanie inwestycji   -  20.000 zł.
- dotacje na utrzymanie obiektów sportowych –30.000 zł.
      
§ 2.
 
Dokonać zmian w załącznikach nr 9 i 10 do uchwały budżetowej na rok 2005.
1.Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2005,  otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2005, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
                                                                   
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

Zmian w budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się w związku z:
1)uchwałą Nr XXII/182/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie  przystąpienia do zadania pod nazwą „ Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska „zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 60.000 zł. w budżecie na rok 2005 w związku z czym zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł. na zakup krzesełek i stolików do Gimnazjum , wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja) w Urzędzie Miasta i Gminy – 20.000 zł.  oraz 30.000 zł. z rezerwy.
2)zmiany załączników nr 9 i 10 Uchwały Nr XXIII/187/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r.w sprawie budżetu gminy Szczytna na rok 2005 dokonuje się w związku z koniecznością ujęcia w limitu wydatków wynikających z W.P.I. na finansowanie zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważenia rozwoju regionalnego Dolnego Śląska w związku z  uchwałą Nr XXII/182/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 16 listopada 2004r. Ponadto do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wprowadzone zostało zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wodociągowaniem i budową kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Szczytna”, wobec czego zadanie to wprowadzono do planu wydatków na zadania inwestycyjne wynikające z wieloletniego programu Inwestycyjnego Gminy Szczytna, na lata 2005-2007 (załącznik Nr 3) a wykreślono z załącznika Nr 9 do uchwały budżetowej.( załącznik Nr 2 w nowym brzmieniu ).

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/194/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005r.

ZMIANY  W   WYDATKACH BUDŻETU  GMINY  SZCZYTNA NA ROK 2005

 

 

Dz

Rozdz.

§

             N a z w a

Zwiększenia

Zmniejsz.

Plan po

Zmianach

 1    

    2

3

                         4

        5

       6

      7

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

       60.000

   20.000

2.287.800

 

75023

 

Urzędy miast i gmin

       60.000

   20.000

2.033.900

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

 budżetowych

 

       60.000

 

 

    60.000

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

     20.000

 

    400.160

 

 

 

 

 

 

 

758

 

 

Różne rozliczenia

 

    30.000

  277.350

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

 

    30.000

  277.350

 

 

4810

Rezerwy

 

    30.000

  277.350

 

 

 

 

 

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

           

    10.000

5.522.100

 

80110

 

Gimnazja

 

    10.000

2.022.600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

          

    10.000

    28.000

 

 

 

 

 

 

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

        30.000

    30.000

      60.000

 

92601

 

Obiekty sportowe

        30.000

    30.000

      30.000

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 

 

 

 

 

     30.000

 

 

 

         -

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

       30.000

 

 

 

Razem

 

 

        90.000

     90.000

12.886.673

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/194/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005r.

„Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/187/04 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r „.

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SZCZYTNA W ROKU 2005.

Lp.

Nazwa zadania

Inwestycyjnego

Dz. Rozdz. §

   Rok

 rozpoczęcia

Planowany

termin

zakończenia inwestycji

      Stan

Zaawansowania

    inwestycji

      Koszt

  Inwestycji

Źródła      finansowania w 2005r.

                |dotacja|dotacja|inne     

z budżetu|z funduszu|z budżetu| 

gminy      |celowego  |państwa|

  1

2

       3

      4

         5

         6

7              8                 9             10

1.

Modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Wolności 76 w Szczytnej

 801- 80130 - 6050

 

     2004

 

     2005

 

          30.000

 

     145.000

 

42.500        72.500

 2.

 

Modernizacja kotłowni w budynku przy ulicy Wolności 76 w Szczytnej

801-80130-6050

 

     2004

 

     2005

 

          60.000

 

     275.000

 

77.500             137.500

 4.

_Przebudowa ulicy Kościelnej (chodnik)

600-60016-6050

      2004

      2005

           2.000

     152.000

150.000

 5.

Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Chocieszowie (nr ew. 377,480,362,359,349,351)

600-60017-6050

 

 

      2004

 

 

     2005

 

 

       82.350

 

 

      150.750

 

 

                68.400                                                   

6.

Udział w zakupie samochodu bojowego dla OSP w Szczytnej

754-75412-60600

 

      2005

 

      2005

 

        

 

 

60.000

 7.

Zakup autobusu

750-75023-6060

      2005

      2005

          -

      400.160

400.160             

 w tym.

250.000,-     

z PFRON                                    

 

 8.

Wykup gruntów zajętych

pod drogi

600-60016-6060

 

     2005

 

      2005

 

          -

      

          12.000

 

12.000 

     9.

 

Zakupy inwestycyjne

(sprzęt komputerowy)

754-75414-6060

 

    2005

 

     2005

 

          -

 

          15.000

 

15.000

 

R a z e m :

       X

           x

    174.350

    1.149.910

825.560           210.000

Załącznik nr 10 do Uchwały                   Załącznik nr 3    
Nr XXIII/187/04 Rady Miejskiej              do Uchwały Nr XXIV/194/05
w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2004r.     Rady Miejskiej w Szczytnej
                                                          z dnia 25 lutego 2005r.

LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCY Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY SZCZYTNA NA LATA 2005-2007

 

Lp

Nazwa programu inwestycyjnego

Lata realizacji

Całkowity koszt realizacji zadania (brutto)

Źródła finansowania w latach

Cel
 zadania

Jednostka realizująca program

2005

2006

2007

Razem (2005r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2006r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2007r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali sportowej w Szczytnej

2004

2008

2431000,00 zł

930000,00 zł

930000,00 zł  w tym środki UE 730000,00 zł

0

0

722500,00zł

150000,00zł

572500,00zł

0

361250,00zł

75000,00zł

286250,00zł

0

Poprawa warunków nauczania, rozwój bazy sportowej szkół gminnych

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

2

Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z wodociągowaniem i budową kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Szczytna

2005

2005

400000,00 zł

400000,00 zł

100000,00 zł

300000,00 zł

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Ochrona Środowiska, poprawa warunków bytowych ludności

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

3

 

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

2005

2006

400000,00 zł

240000,00 zł

60000,00 zł

180000,00 zł

0

160000,00 zł

40000,00 zł

120000,00 zł

0

-

-

-

-

§ 2 Porozumienia z dnia 18.11.2004 roku w sprawie Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

4

RAZEM:

-

-

3231000,00 zł

1570000,00 zł

1090000,00 zł

480000,00 zł

0

882500,00 zł

190000,00zł

692500,00 zł

0

361250,00zł

75000,00zł

286250,00zł

0

-

-

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570