szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/196/05 z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXIV/196/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Szczytna na lata 2006-2008, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów Gminy Szczytna w części inwestycyjnej w latach 2006-2008.
2. Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w ciągu roku budżetowego mogą być wprowadzone na skutek:
- zmian w budżecie Gminy,
- zmian sposobów finansowania inwestycji,
- konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji inwestycji,
- konieczności wprowadzenia zmian ustawodawczych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/196/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SZCZYTNA NA LATA 2006-2008

Lp

Nazwa programu inwestycyjnego

Lata realizacji

Całkowity koszt realizacji zadania (brutto)

Źródła finansowania w latach

Cel
zadania

Jednostka realizaująca program

2006

2007

2008

Razem (2006r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2007r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2008r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali sportowej w Szczytnej

2004

2008

2431000,00 zł

 

722500,00zł

150000,00zł

572500,00zł

0

361250,00

75000,00

286250,00

0

361250,00

75000,00

286250,00

0

Poprawa warunków nauczania, rozwój bazy sportowej szkół gminnych

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

2

 

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

2005

2006

400000,00 zł

160000,00 zł

40000,00 zł

120000,00 zł

0

-

-

-

-

-

-

-

-

§ 2 Porozumienia z dnia 18.11.2004 roku w sprawie Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

3

RAZEM:

-

-

2831000,00

882500,00 zł

190000,00 zł

692500,00 zł

0

361250,00

75000,00

286250,00

0

361250,00

75000,00

286250,00

0

-

-

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570