szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/197/05 z dnia 25 lutego 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/197/05

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminów określających  tryb i wysokość przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, nagród, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

 

               

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela” oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”,

 

R a d a   M i e j s k a  w   S z c z y t n e j   uchwala, co następuje:

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

 

                Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole-należy przez to rozumieć  przedszkole,szkołę lub placówkę albo zespół szkół  lub placówek,dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytna,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze -należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,o której mowa w pkt.1

3) roku szkolnym -należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie-należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5) ucznia-należy przez to rozumieć także wychowanka,

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 1 ust.1 rozporządzenia.

 

 

ROZDZIAŁ II

Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli

 

§ 2

 

1.  Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2.  Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela

3.  Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu  dodatkowego zatrudnienia nie podlegają

zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.                                                                

4. Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5.  Dodatek za wysługę lat przysługuje:

a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

b)za dany miesiąc,jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.                                                               

6.  Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub nad chorym członkiem rodziny, na które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.                
7.  Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

ROZDZIAŁ III

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

 

§ 3

 

1.     Nauczycielowi w zależności od osiągniętych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

2.     Środki na dodatki motywacyjne określane są corocznie w planach finansowych szkół
i pochodzą ze środków zabezpieczonych w tym celu w budżecie gminy na wynagrodzenia nauczycieli.

3.     Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne w wysokości:

1)  5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym – na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela,

2)  30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym - na jeden etat kalkulacyjny dyrektora.

4.    Dodatek motywacyjny stanowi wskaźnik procentowy wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela,określonego rozporządzeniem MENiS.

5.    Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć w przypadku

nauczyciela 20 % a w przypadku dyrektora szkoły (przedszkola) 30 % wynagrodzenia,o którym mowa w ust.4.

6.    Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony,nie krótszy niż

2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 

§ 4

 

1.    Przy przyznawaniu i ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze

się w szczególności pod uwagę:

1) osiągnięcia dydaktyczne,wychowawcze i opiekuńcze,

2) jakość świadczonej pracy,

3) ocenę pracy,

4) podejmowanie działań dydaktyczno-wychowawczych  wykraczających poza zakres przydzielonych obowiązków,

5 )zaangażowanie  w życie i organizację jednostki,

6) współpracę z rodzicami uczniów,

7) zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz związanych

z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2.     Przy przyznawaniu i ustaleniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora bierze się

pod uwagę:

1) właściwe prowadzenie polityki kadrowej,

2) właściwe wykonywanie planu finansowego,

3) efektywność działań zmierzających do wzbogacania majątku szkoły i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

    4) dbałość o stan techniczny i estetykę zarządzanych obiektów,

    5) wyniki pracy szkoły w oparciu o wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,

    wyniki klasyfikacji oraz mierzenia jakości pracy szkoły.

3.     Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły na podstawnie opracowanego szczegółowego regulaminu wewnętrznego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy.

4.     Regulamin, o którym mowa w ust.3 podlega zaopiniowaniu przez organizacje

związkowe działające w placówce.

5.     Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

                                                    

ROZDZIAŁ IV

Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego

 

§ 5

 

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono stanowisko:

1) dyrektora szkoły (placówki),

2) wicedyrektora szkoły,

3) opiekuna stażu,

4) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,

    5) wychowawcy klasy,

2.     Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje także nauczycielom, którym

powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.        

 

§ 6

 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel,któremu powierzono stanowisko, za które przysługuje dodatek na czas określony, traci  prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

   3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,

3) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie,

4) jeżeli niezdolność do pracy na skutek choroby trwa dłużej niż 1 miesiąc,

5) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek,a jeżeli zaprzestanie pełnienia funkcji(obowiązków)nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

 

§ 7

 

Dodatek funkcyjny ustala dla dyrektorów Burmistrz Miasta i Gminy, dla pozostałych nauczycieli, którym przysługuje dodatek - dyrektor szkoły.

 

§ 8

 

1.  Przy zbiegu tytułów do dodatków funkcyjnych nauczycielowi, z wyłączeniem dyrektora,

     przysługuje prawo do dodatków z każdego tytułu.

2.     Przy zbiegu tytułów do dodatków funkcyjnych dyrektorowi przysługuje jeden,

korzystniejszy dodatek

   

§ 9

 

1.     Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje nauczycielowi,któremu powierzono

opiekę nad nauczycielem odbywającym staż.

2.     Dodatek ustala się w wysokości 3 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

3.     Dodatek przysługuje w okresie faktycznego czasu trwania stażu.

 

§ 10

 

1.     Dodatek doradcy metodycznego lub nauczyciela - konsultanta przysługuje nauczycielowi,

który posiada odpowiednie, udokumentowane oryginałami dokumentów kwalifikacje do pełnienia tych funkcji.

2.     Dodatek ustala się dla wszystkich uprawnionych w wysokości 10% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 11

 

1.     Dodatek wychowawcy klasy przysługuje nauczycielowi,któremu powierzono zadania wychowawcy klasy.

2.    Dodatek za wychowawstwo klasy określany jest i przyznawany każdorazowo w oparciu o

niniejszy regulamin na początku roku szkolnego do jego zakończenia, przez dyrektora szkoły.

3.    Dodatek za wychowawstwo ustala się w wysokości 3 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.

 

§ 12 

 

1.     Dodatek dyrektora przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki), ustalony jest na dany rok szkolny.

2.     Dodatek ustala się w wysokości procentowej od pobieranego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości określonej w tabeli jak niżej:

 

 

    Lp.      Stanowisko     Wysokość dodatku funkcyjnego w procentach

 

PRZEDSZKOLE

 

1)dyrektor przedszkola czynnego   do 30 %

    powyżej 5 godzin dziennie      

 

SZKOŁY WSZYSTKICH TYPÓW

 

1)-dyrektor szkoły liczącej do

     6 oddziałów                                  do 20 %

    -dyrektor szkoły liczącej od

     7 do 9 oddziałów                         do 35 %

    -dyrektor szkoły liczącej od

     10 oddziałów i więcej                  do 45 %

2)-wicedyrektor                                do 20 %

 

 

ROZDZIAŁ V

Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy dla nauczycieli

 

§ 13

 

Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy.

§ 14

 

Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

 

1)     zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w

stopniu głębokim,

2) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

 

§ 15

 

Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie zajęć wymienionych w § 14 prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został określony w odrębnych przepisach.

 

§ 16

 

Wysokość dodatku za trudne warunki pracy wynosi:

1)     15% stawki godzinowej-za prowadzenie zajęć, o których mowa w  § 14 pkt 1,

10% stawki godzinowej-za prowadzenie zajęć, o których mowa w  § 14 pkt 2 i 3.

 

§ 17

 

Za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości określonej w  § 16 powiększony o 10%.

 

§ 18

 

1.     Dodatek za trudne warunki pracy lub uciążliwe przysługuje za faktycznie przepracowane
w takich warunkach godziny zajęć.

2.     Dodatek w wysokości określonej w  § 16 wypłacony jest nauczycielowi  za zrealizowanie w miesiącu pełnej liczby przyznanych godzin.

W innym przypadku wypłacony jest proporcjonalnie do liczby godzin zrealizowanych
w stosunku do liczby godzin przyznanych.

 

§ 19

 

1.     W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy

     nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.

2.     Dodatek za uciążliwość pracy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy i w okresach,za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

 

§ 20

 

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługuje nauczycielowi wykonującym prace w tych warunkach na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 21

1. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły a dyrektorowi

    Burmistrz Miasta i Gminy.

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

        

ROZDZIAŁ VI

Regulamin wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw

 

§ 22

 

1.Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe,zgodnie z posiadanymi

   kwalifikacjami, na zasadach określonych w art.35 Karty Nauczyciela.

2.Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art 42 ust.4a

   Karty Nauczyciela, nie może mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem

   doraźnych zastępstw.

 

§ 23

 

1.     Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się

     według stawki osobistego zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

2.     Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się godziny przydzielone nauczycielowi w

     arkuszu organizacyjnym szkoły,wynikające z przydziału czynności dla nauczyciela w

     danym roku szkolnym,realizowane powyżej godzin obowiązkowego wymiaru zajęć.

3.     Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej ustalonego w stałym tygodniowym przydziale czynności wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, realizowaną w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.

 

§ 24

 

1.     Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę

wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez 4,16 z  zaokrągleniem do pełnych godzin  w ten sposób,że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

2.     Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się w sposób

określony w ust.1 z zastrzeżeniem zawartym w ust.3.

3.     Nauczycielom realizującym godziny doraźnych zastępstw, dla których ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art.42 ust.4a Karty Nauczyciela, wartość godziny oblicza się zgodnie z ust.1, uwzględniając wynagrodzenie zasadnicze przysługujące za wymiar podstawowy.

 

§ 25

 

1.     Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar obowiązkowy ustalony dla tego stanowiska i sumując te ilorazy (po zaokrągleniu do liczby całkowitej).

Przykład : Nauczyciel uczy w wymiarze 12 godzin j. polskiego i realizuje 13 godzin jako wychowawca świetlicy.

12/18+13/26=0,67+0,50=1,17

25/1,17=21,37 (po zaokrągleniu = 21 godzin)

 

W tym przykładzie nauczyciel ma 4 godziny ponadwymiarowe (realizuje 25 godzin, w tym  w wymiarze obowiązkowym 21 godzin).

2.     Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których

przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub odpowiednio o ¼ (dla nauczyciela, któremu ustalono czterodniowy tydzień pracy)za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

3.     Liczba godzin ponadwymiarowych nauczyciela obliczona zgodnie z ust.2 nie może być

większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym .

              

§ 26

 

1.     Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, z zastrzeżeniem ust.2.

2.     Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z uwzględnieniem przypadków:

1) opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni w ciągu roku),

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem Pracy,

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,

4) zwolnienia od pracy pracownika pełniącego z wyboru funkcje w związkach zawodowych na czas niezbędny do wykonywania tych funkcji.

 

§ 27

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

wypłaca się z dołu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Regulamin przyznawania nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia z tytułu dodatkowych czynności wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 28

 

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodatkowe za:

1) analizę i ocenę prac pisemnych z języka polskiego,

2)     organizowanie i przygotowanie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu stanowisk

pracy niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych oraz organizowanie, przygotowanie i nadzorowanie praktyk zawodowych w celu realizacji treści przewidzianych w programie nauczania danego zawodu w szkołach ponagimnazjalnych,

3)     kierowanie i ocenę prac dyplomowych z przygotowania zawodowego w szkołach

ponadgimnazjalnych,

4)     pracę w komisjach maturalnych oraz nadzorowanie i przeprowadzanie egzaminów
z przygotowania zawodowego.

 

§ 29

 

1. Dodatkowe wynagrodzenie,o którym mowa w § 28 pkt  1 przysługuje w wysokości:

1) 2% miesięcznie w szkołach podstawowych, począwszy od klasy czwartej,

2) 3% miesięcznie w gimnazjach,

3) 4% miesięcznie w szkołach ponadgimnazjalnych,

średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela, proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajęć uprawniającego do dodatku.

 

2. Dodatkowe wynagrodzenie,o którym mowa w § 28 pkt 2 przysługuje jak za 2 godziny  ponadwymiarowe, w wysokości proporcjonalnej do realizowanego wymiaru zajęć uprawniającego do dodatku.

 

3. Dodatkowe wynagrodzenie,o którym mowa w § 28 pkt 3 przysługuje jak za 3 do 10 godzin ponadwymiarowych,w zależności od liczby prowadzonych i ocenianych prac.

 

4. Dodatkowe wynagrodzenie,o którym mowa w § 28  pkt 4 przysługuje jak za 4 do 8 godzin ponadwymiarowych w zależności od liczby faktycznie przepracowanych godzin. Rozliczenia dokonuje się indywidualnie dla każdego nauczyciela zgodnie z obowiązującym w tych dniach planem zajęć.

 

§ 30

 

1. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 28  powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie dodatkowych czynności, a jeżeli powierzenie czynności nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie wykonywania dodatkowych czynności.

3. Dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze.

 

§ 31

 

Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się z dołu.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

 

§ 32

 

1. Specjalny fundusz nagród tworzy się w budżecie gminy na dany rok budżetowy
w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły
i dyrektorów szkół, z tym że:

1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

 

2. Nagrody przyznają:

1) ze środków,o których mowa w ust.1 pkt 1 - dyrektor szkoły (placówki),

2) ze środków,o których mowa w ust.1 pkt 2 - Burmistrz Miasta i Gminy.

 

§ 33

 

1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2. Szczegółowy tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej.

 

§ 34

 

Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w uzasadnionych przypadkach w innym terminie.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

 

§ 35

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w Szkole Podstawowej
w Chocieszowie, o ile:

- jest zatrudniony  w wymiarze, co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć,

- posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

 

§ 36

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczyciela uzależniona jest od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela i wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie  -2%

2) przy dwóch osobach w rodzinie  -3%

3) przy trzech osobach w rodzinie  -5%

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie  -7%

 

najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników,ustalonego przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki socjalnej.

 

§ 37

 

Do członków rodziny,o której mowa w § 36 zalicza się nauczyciela i wspólnie z nim zamieszkujące dzieci i współmałżonka, pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela.

 

§ 38

 

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej
w § 36. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 

§ 39

 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela na okres 6 miesięcy.

2.W przypadku nauczycieli, o których mowa § 38 dodatek przyznaje się na wspólny wniosek małżonków.

3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,a dyrektorowi Burmistrz Miasta i Gminy.

4.Wzór wniosku o przyznanie dodatku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 40

 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,w którym złożył wniosek o jego przyznanie.

 

§ 41

 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także
w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

 

 

ROZDZIAŁ X

Przepisy końcowe

 

§ 42

 

Traci moc uchwała nr XVIII/143/2000 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Szczytna.

 

§ 43

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 44

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Załącznik do uchwały Nr XXIV/197/05

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 25 lutego 2005r.

 

Wzór wniosku o przyznanie  dodatku mieszkaniowego

 

 

 

WNIOSEK

 

...........................................

imię i nazwisko

 

..........................................

miejsce zamieszkania

 

..........................................

miejsce pracy

 

Proszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

                                   

Oświadczam,że niżej wymienione osoby  zamieszkują ze mną i pozostają na moim utrzymaniu.

 

LP.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

 

 

 

 

 

 

........................................         .......................................

     miejscowość i data                                  podpis wnioskodawcy

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570