szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/198/05 z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXIV/198/05

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 25 lutego 2005r.

 

 

w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

 

                Na podstawie art.18 ust.2  pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.49 ust.2 : art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela/ tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 118, poz.1112 ze zmianami/,

 

Rada Miejska w Szczytnej uchwala co następuje :

 

§ 1

 

1.       Uchwała reguluje tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposób podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół oraz tryb zgłaszania kandydatów do nagród ze specjalnego funduszu nagród, wyodrębnionego w budżecie organu prowadzącego szkoły.

2.       Jeżeli w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.

3.       Specjalny fundusz nagród tworzy się w budżecie gminy na dany rok budżetowy w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół.

4.       Ustala się następujący podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli :

-          30% funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

-          70% funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół.

5.       Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody organu prowadzącego nosi nazwę „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy „ i jest przyznawana przez Burmistrza Miasta
i Gminy.

6.       Nagroda z funduszu przeznaczonego na nagrody dyrektorów szkół nosi nazwę „Nagroda Dyrektora Szkoły„ i jest przyznawana przez dyrektora szkoły.

7.       Nagrody dla nauczycieli określone w § 1 ust. 5 i 6 są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

8.       Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

 

§ 2

 

1.       „Nagroda Dyrektora Szkoły” dla nauczycieli zatrudnionych w szkole może zostać przyznana :

-          na wniosek Rady Szkoły lub Rady Rodziców,

-          na wniosek Rady Pedagogicznej szkoły,

-          z inicjatywy Dyrektora Szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

 

2.       „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy” dla nauczycieli zatrudnionych w szkole może być przyznana przez Burmistrza na wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną szkoły.

3.       „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy” dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, może zostać przyznana przez Burmistrza z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 3 ust.2 uchwały.

4.       Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 i 2, określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 3

 

1.       Nagrody o których mowa w § 1 ust.5 i 6 mogą być przyznane nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej rok oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5
z następujących kryteriów:

1/ w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:

a.       osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami sprawdzianów
i egzaminów uczniów,

b.       stosuje nowatorskie i skuteczne metody nauczania i wychowania,

c.        osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych, przeglądach
i festiwalach szczebla ponadszkolnego,

d.       posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności
w nauce,

e.       organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne w formie kółek zainteresowań lub przedmiotowych,

f.        prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach
i spotkaniach,

g.       przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne oraz włącza się
w organizację imprez kulturalnych i sportowych na rzecz środowiska lokalnego,

      2/ w zakresie pracy opiekuńczej :

a.       zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b.       prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii
i alkoholizmu,

c.        organizuje współpracę szkoły i placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policji, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania
i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży,

d.       organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki ,rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami.

       3/  w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na :

a.       udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b.       udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

2.       Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 5,  mogą być przyznane nauczycielowi, któremu                                                        powierzono stanowisko dyrektora szkoły, który przepracował na stanowisku dyrektora szkoły co najmniej rok oraz spełnia następujące kryteria:

1/ bez zastrzeżeń kieruje pracą szkoły, realizując politykę oświatową określoną przez organ prowadzący,

2/ prawidłowo dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły,

3/ stwarza warunki harmonijnego rozwoju uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4/ współdziała ze szkołami i placówkami na terenie gminy Szczytna w zakresie realizacji zadań oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych określonych przez organ prowadzący szkołę,

5/ prawidłowo realizuje zadania kierownika zakładu pracy w zakresie zatrudnienia kadry pedagogicznej o wysokich kwalifikacjach oraz innych pracowników szkoły,

6/ prawidłowo organizuje i realizuje zadania wynikające z zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły na dany rok szkolny,

7/ organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii    społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

8/ prowadzi w szkole działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród dzieci i młodzieży, szczególnie narkomanii i alkoholizmu,

9/ stwarza warunki sprzyjające uzyskiwaniu dobrych wyników w nauce, potwierdzonych zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,

10/ organizuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w ramach posiadanych środków finansowych,

11/ inspiruje w szkole działania w zakresie współpracy szkoły z lokalnym społeczeństwem, samorządem lokalnym, instytucjami kultury, innymi szkołami (w tym zagranicznymi), pozyskując jednocześnie sponsorów i przyjaciół szkoły,

12/ osiąga znaczące wyniki w zakresie promocji szkoły i gminy Szczytna na zewnątrz,

13/ prawidłowo realizuje inne działania szkoły, wynikające z przepisów szczególnych.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życia po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXIV/198/05

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 25 lutego 2005r.

 

 

W N I O S E K

o przyznanie nagrody burmistrza / dyrektora szkoły*

za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze 

 

 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody burmistrza /dyrektora szkoły* Panu/ Pani

 

........................................................................................................................................................

 

urodzonemu/ej

 

........................................................................................................................................................

/data/

 

.......................................................................................................................................................

/wykształcenie, staż pracy w szkole/

zatrudnionemu/ej w

 

........................................................................................................................................................

/nazwa szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony/

 

........................................................................................................................................................

/stanowisko/

 

.........................................................................................................................................................   

/ dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, dyrektora, rok otrzymania/

 

........................................................................................................................................................

/ostatnia ocena pracy nauczyciela/data i stopień/

 

Krótkie uzasadnienie wniosku przez zgłaszającego:

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

Opinia rady pedagogicznej

........................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

Organ sporządzający wniosek

 

 

...............................................    ...............................             ...........................

/miejscowość i data/                                             /pieczęć/                                       /podpis

 

........................................................................................................................................................

 

Organ przedstawiający wniosek burmistrzowi / dyrektorowi szkoły/

 

 

...............................................    ...............................             ...........................

/miejscowość i data/                                             /pieczęć/                                       /podpis/                                                            

 

 *niepotrzebne skreślić

 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570