szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/209/05 z dnia 25 lutego 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/209/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./,

Rada Miejska w Szczytnej uchwala

§ 1
Przewodniczący jednostek pomocniczych otrzymują dietę za udział w sesji w wysokości 80zł.

§ 2
Przewodniczący jednostek pomocniczych za udział w posiedzeniach komisji otrzymują dietę miesięczną w wysokości 120 zł, niezależnie od ilości posiedzeń.

§ 3
W przypadku, gdy przewodniczący jednostki pomocniczej jest jednocześnie radnym Rady Miejskiej przysługuje mu wyłącznie dieta jak dla radnych.

§ 4
Wypłata diet następuje jednorazowo w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z dołu.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6
Traci moc Uchwała Nr XVI/115/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości diet przysługujących przewodniczącym jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach Komisji.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2005 r.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 8 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432010