szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXIV/211/2005 z dnia 25 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXIV/211/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005 r.

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o ustalenie miejscowości pozostających w granicach administracyjnych gminy Szczytna za posiadające korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób fizycznych w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z  późn.   zm.) oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.), Rada  Miejska  w  Szczytnej u c h w a l a:

 

§ 1

 

1. Rada Miejska występuje z wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego o ustalenie miejscowości pozostających w granicach administracyjnych gminy Szczytna za posiadające korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób fizycznych w tych celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych.

2.     Wniosek, o którym mowa w ust.1 stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XXIV/211/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005 r.

 

Wniosek

do Wojewody Dolnośląskiego

o ustalenie miejscowości pozostających w granicach administracyjnych gminy Szczytna za posiadające korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób fizycznych w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych


Gmina Szczytna pod względem administracyjnym jest jedną z czternastu gmin powiatu Kłodzkiego, będącym z kolei jednym z dwudziestu sześciu powiatów wchodzących w skład województwa dolnośląskiego. Gminę Szczytna stanowi miasto Szczytna oraz następujące sołectwa:

 

1) Sołectwo Chocieszów         - obejmuje wieś Chocieszów i Studzienno

2) Sołectwo Dolina                 - obejmuje wieś Dolina

3) Sołectwo Łężyce                - obejmuje wieś Łężyce

4) Sołectwo Niwa                   - obejmuje wieś Niwa

5) Sołectwo Słoszów              - obejmuje wieś Słoszów

6) Sołectwo Wolany               - obejmuje wieś Wolany

7) Sołectwo Złotno                 - obejmuje wieś Złotno

 

Powierzchnia miasta i gminy stanowi ogółem 13.316 ha.

Szczegółową strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawia poniższa tabela.

 

Rodzaj użytków

Powierzchnia w hektarach

Procentowy udział w powierzchni gminy

Użytki rolne ogółem

             4.289

32,2

w tym:

Grunty orne

 

             2.016

 

15,1

Sady

13

 0,1

Łąki trwałe

                927

 7,0

Pastwiska trwałe

             1.180

 8,9

Grunty rolne zabudowane

                124

 0,9

Stawy

                    2

                0,0

Pod rowami

                  27

0,2

Użytki leśne ogółem

             8.349

              62,7

w tym:

Lasy

 

             8.298

 

              62,3

Grunty zadrzewione i zakrzewione

                  51

               0,4

Tereny zabudowane ogółem

 114

0,9

w tym

Tereny mieszkaniowe

 

  40

 

0,3

Tereny przemysłowe

  20

0,2

Inne tereny zabudowane

 20

0,2

Zurbanizowane tereny niezabudowane

 15

0,1

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

 19

0,1

Tereny komunikacyjne ogółem

431

3,2

w tym

Drogi

 

               394

 

2,9

Tereny kolejowe

 37

0,3

Nieużytki

 96

0,7

Tereny różne

 8

                0,1

Wody powierzchniowe

 29

0,2

RAZEM

          13.316

               100

 

*- Zestawiono na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

 

             Obszar gminy Szczytna odznacza się urozmaiconą rzeźbą, mającą w przeważającej części charakter górski. Gmina położona jest w zachodniej części Ziemi Kłodzkiej, będącej częścią Sudetów Środkowych. Terytorium gminy tworzy część pasma Gór Stołowych, część pasma Gór Bystrzyckich, a także takich jednostek morfologicznych jak: Obniżenie Dusznickie, Wzgórza Lewińskie i Kotlina Kłodzka.

 

                Do najstarszych elementów rzeźby należą formy pochodzenia denudacyjnego. Są to zdegradowane powierzchnie szczytowe Gór Bystrzyckich, będące fragmentami trzeciorzędnej, paleogeńskiej powierzchni zrównania. Uległa ona rozbiciu na bloki wskutek późniejszych ruchów tektonicznych. Poszczególne bloki uległy zróżnicowanemu wypiętrzeniu, w efekcie, czego znajdują się obecnie na różnych poziomach wysokościowych, tworząc charakterystyczne stopnie i spłaszczenia wierzchowinowe lub łagodnie nachylone powierzchnie stokowe.

 

                Genezę denudacyjną, związaną jednak ze zróżnicowaniem litologicznym i odpornościowym, w tym głównie z przepuszczalnością skał, mają także poziomy spłaszczeń strukturalnych i strome stoki o charakterze klifów skalnych w Górach Stołowych, wieku trzeciorzędnego. Można tu wyróżnić trzy poziomy strukturalne. Poziomy horyzontalnych spłaszczeń rozwinęły się na podłożu nieprzepuszczalnych margli, natomiast rozdzielające je krawędzie morfologiczne powstały w bardziej wytrzymałych piaskowcach w efekcie intensywnie zachodzących ruchów masowych – głównie odpadania i obrywów. Proces ten był szczególnie intensywny w klimacie peryglacjalnym i jego widocznym śladem są olbrzymie powierzchnie rumowisk skalnych u podnóża piaskowcowych klifów. Grzbiety Gór Stołowych o charakterze stoliw są typowymi ostańcami denudacyjnymi, związanymi z większą odpornością budujących je skał.

 

                Do drobniejszych form pochodzenia denudacyjnego należą licznie występujące tu formy skalne, które w istotny sposób wzbogacają krajobraz gminy. Tworzą one ściany, mury, klify skalne oraz skałki o fantazyjnych kształtach baszt, ambon, grzybów skalnych i maczug. Wzbogaceniem rzeźby tego obszaru są niewątpliwie urokliwe doliny, na dnie których znajduje się bogata sieć rzek, potoków i strumyków.

 

Najwyższym punktem gminy jest szczyt Smolna w Górach Bystrzyckich (865 m n.p.m.). Najwyższe wzniesienie w obrębie Gór Stołowych położone na terenie gminy to graniczny Narożnik (849 m n.p.m.). Najniżej położony teren znajduje się w Wolanach w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej przy granicy z Szalejewem Górnym (345 m n.p.m.).

               

                   Prawie 63 % obszaru gminy pokryte jest lasami. Lesistość samego miasta jest jeszcze większa i wynosi 79 %. Przeważającym gatunkiem drzew w lasach jest świerk – 83 %, a ponadto rosną tu: sosna, modrzew, buk, brzoza, olcha i inne.

 

                Obszar gminy leży w zasięgu zlewni: Odry (zlewnia Bałtyku) i Łaby (zlewnia Morza Północnego). Wododział tych zlewni przebiega w rejonie rezerwatu przyrody ,,Torfowisko pod Zieleńcem”. Do zlewni Łaby należy południowy niewielki zalesiony obszar Gór Bystrzyckich. Pozostała, przeważająca część obszaru gminy jest w zasięgu zlewni Odry, do której odprowadzane są wody poprzez rzekę Nysę Kłodzką i jej lewobrzeżnych dopływów: Bystrzycy Dusznickiej i Bystrzycy.

Główną rzeką gminy jest Bystrzyca Dusznicka. Prawobrzeżnymi dopływami Bystrzycy Dusznickiej są potoki wypływające z Gór Bystrzyckich: Kliniak, Laska, Księży Potok, Rogoziniec. Z Gór Stołowych i Wzgórz Lewińskich biorą swe źródła lewobrzeżne dopływy rzeki Bystrzycy Dusznickiej. Są to: Bromecka Woda, Kamienny Potok z dopływem Czerwonej Wody i Bobrowej oraz Cicha z dopływem Toczek.

 

Na terenie gminy nie występują znaczące powierzchnie wód stojących. Znajdują się tu tylko niewielkie oczka wodne oraz sztuczne, małe zbiorniki wodne.

 

                Obszar gminy Szczytna posiada szereg elementów podlegających szczególnej ochronie. Północna część gminy objęta jest najwyższą formą ochrony przyrody, gdyż położona jest w obrębie Parku Narodowego Gór Stołowych. Park wraz z otuliną pokrywa ok. 1/3 obszaru gminy. Góry Bystrzyckie objęte są ochroną w ramach istniejącego od 1981 roku Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Bystrzyckich i Orlickich. Część gminy wchodzi w skład obszaru górniczego złoża wody leczniczej Dusznik Zdroju i obszaru górniczego złoża wody leczniczej Polanicy Zdroju. Prawie cały obszar gminy objęty jest strefą ,,C” ochrony uzdrowiskowej Dusznik Zdroju i Polanicy Zdroju. Ponadto Minister Środowiska proponuje wyznaczenie na terenie gminy trzech obszarów, które będą wchodziły w europejską sieć ekologiczną Natura 2000. Są to:

1.       ,,Torfowisko pod Zieleńcem” o powierzchni 208,6 ha, którego powierzchnia mieści się w granicach dotychczasowego rezerwatu pod tą samą nazwą,

2.       ,,Góry Stołowe” obejmujący obszar Parku Narodowego Gór Stołowych wraz z znacznym obszarem przyległym do parku, położonym na terenie gminy Szczytna, gminy Kudowa Zdrój, gminy Radków i gminy Lewin Kłodzki,

3.       ,,Piekielna Dolina koło Polanicy”, położony w przełomowej dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, która oddziela Piekielną Dolinę na północy (Góry Stołowe) i masyw Wolarza (Góry Bystrzyckie) na południu. Obszar znajduje się w części na terenie gminy Szczytna i w części na terenie gminy Polanica Zdrój.

 

Na terenie gminy znajduje się też sześć pomników przyrody. Są to pojedyncze drzewa: trzy lipy, jeden cis, jeden dąb i jeden żywotnik wschodni. Dopełnieniem elementów podlegających ochronie na terenie gminy są lasy ochronne grupy I jako lasy wodochronne, przeciwerozyjne i masowego wypoczynku.

 

          Szczytna to miasto położone w malowniczym krajobrazie Obniżenia Dusznickiego między Górami Stołowymi i Bystrzyckimi, nad Bystrzycą Dusznicką, przy drodze krajowej nr 8 będącej niegdyś wa­żnym szlakiem handlowym. Jej historia wiąże się także z małym, niegdyś oddzielnie istniejącym państwem homolskim.

 

          Szczytna zawdzięcza swój rozwój położeniu na szlaku handlowym prowadzącym z Czech do Polski. W XVIII wieku nastąpił dynamiczny rozwój manufaktur szklarskich oraz warsztatów tkackich. Współczesna Szczytna słynie z wyrobów przemysłu szklarskiego. W miejscowej hucie szkła wykonano między innymi kryształowy serwis zamówiony z okazji koronacji królowej brytyjskiej Elżbiety II.

 

     Szczytna może poszczycić się kilkoma cennymi atrakcjami przyrodniczymi jak i turystycznymi. Największą atrakcją turystyczną jest zamek na górze Szczytnik. Dawna jego nazwa Waldstein (dosłownie: Leśny Kamień) dobrze oddawała charakter neogotyckiej budowli. Po­wstał w latach 1832-38, wkomponowany w skały górujące nad Szczytną. Obok zamku jest obecnie urządzony punkt widokowy - skąd roztacza się wspaniała panorama gór i Obniżenia Dusznickiego. Zamek otoczony jest suchą fosą i murami obronnymi. Większa część zamku jest siedzibą Państwowego Domu Pomocy Społecznej “Zamek” i stanowi dom dla ok. 100 niepełno­sprawnych. Z tego względu całości budowli nie można zwiedzać. Dostępne jest jednak piękne, za­dbane otoczenie i kaplica będąca, wraz z jednym skrzydłem zamku własnością ojców Misjonarzy Świętej Rodziny. Warto też przejść Drogę Krzyżową prowadzącą przez tereny leśne przy zamku. Ta kalwaria wyróżnia się oryginalnymi płaskorzeźbami z piaskowca osadzonymi w naturalnych skałach.

 

     Inne zabytki Szczytnej znajdują się już w samym mieście. Przede wszystkim odnowiony, ba­rokowy kościół parafii Św. Jana Chrzciciela oraz cmentarz przykościelny, płyta nagrobna w języ­ku polskim z 1850 r. Cennym zabytkiem jest także fragment pręgierza umieszczony przed prowa­dzącymi do kościoła schodami, a w centrum miasta, nad rzeką Kamienny Potok, figura Św. Jana Nepomucena. Wewnątrz kościoła cennymi zabytkami są ambona z 1748r., figura Jana Chrzciciela w ołtarzu głównym , ołtarze boczne, stalle, konfesjonały. Jednym z artystów, którym kościół za­wdzięcza swój wystrój był znany na Ziemi Kłodzkiej twórca Michał Klahr Starszy. Przed kościołem, wśród zachowanych tablic nagrobnych wyróżnia się grobowiec Hochbergów (budow­niczych zamku), a także pewne polonicum - tablica nagrobna z 1850r. z polskim tekstem.

 

      Do zabytków można już też zaliczyć miejscową stację PKP wybudowaną ok. 1890r. i całą linię kolejową na trasie Polanica Zdrój, przez Szczytną, Duszniki Zdrój do Kudowy Zdroju, której trasa jest wyjątkowo urozmaicona. Podróżnych oczekują tu wysokie wiadukty, wspaniałe widoki gór roz­pościerające się z okien wagonów, przejazd przez tunel.

 

     W Szczytnej występują także liczne atrakcje przyrodnicze. Najważniejszą z nich jest Park Na­rodowy Gór Stołowych. Góry Stołowe są obszarem bardzo atrakcyjnym i dobrze zagospodarowa­nym turystycznie. Obszar Parku przecina gęsta sieć pieszych szlaków turystycznych (o łącznej dłu­gości ok. 100 km), w tym odcinek głównego szlaku sudeckiego im. M. Orłowicza. Udostępniają one wszystkie osobliwości skalne masywu t.j.

 

· wspaniałe "skalne miasto" na Szczelińcu Wielkim (919 m n.p.m.), najwyższym szczycie Gór Stołowych,

·  skalne labirynty Błędnych Skał w masywie Skalniaka (915 m n.p.m.),

·  Skalne Grzyby i Radkowskie Skały,

· piękne widokowo Skały Puchacza położone w krajobrazie przypominającym sawannę,

·  Łężyckie Skałki.

 

W Górach Stołowych fantastyczne formy skalne występują nie tylko na Szczelińcu Wielkim i Małym oraz w Błędnych Skałach. Spotkać je można również w rejonie tzw. Skalnych Grzybów (północno - wschodnia część PNGS), Radkowskich Skał (przy Szosie Stu Zakrętów) czy też w okolicach Białych Skał leżących przy Narożniku. Miejsca te są mniej znane i rzadziej odwiedzane przez turystów, przez co bardzo atrakcyjne dla osób ceniących kontakt z przyrodą.

 

W rejonie Parku Narodowego Gór Stołowych wytyczone są dwie międzynarodowe trasy rowerowe:

 

· Trasa "Ściany" (oznakowana kolorem czerwonym) wiodąca przez najbardziej atrakcyjne fragmenty Gór Stołowych po obu stronach granicy, 

· Trasa "Góry Stołowe (oznakowana kolorem niebieskim) prowadząca m.in. przez leżące w Kotlinie Kłodzkiej miasta - Kudowę Zdrój, Duszniki Zdrój, Szczytną oraz Polanicę Zdrój.

 

      Kolejną atrakcją przyrodniczą są wielkie torfowiska. Pierwszym z nich jest " Torfowisko pod Zieleńcem ", które zostało utworzone w 1954 roku na obszarze 156,8 ha. Obejmuje ono swym zasięgiem uroczysko Topielisko oraz północną część uroczyska Czarne Bagno, które stanowią największy kompleks torfowisk w Sudetach. Rezerwat położony jest na wysokości 740 - 760 m n.p.m. na płaskowyżu pomiędzy pasmami Gór Bystrzyckich i Gór Orlickich . Czarne Bagno razem z Topieliskiem leżą na europejskim dziale wodnym. Torfowisko wytworzyło własny specyficzny mikroklimat. Ze względu na duże parowanie wody występuje wysoka wilgotność powietrza. Natomiast małe przewodnictwo termiczne gleb torfowych powoduje wieczorem i nocą niską temperaturę, co przy wysokiej wilgotności jest przyczyną częstego powstawania mgieł. Na terenie rezerwatu odnotowano 174 gatunki roślin z 52 rodzin. Najcenniejszym gatunkiem występującym na torfowisku jest wymieniona w Czerwonej Księdze Roślin sosna błotna. Torfowisko porasta również kosodrzewina, chroniony gatunek wysokogórski.
Z gatunków zagrożonych w Polsce na uroczysku występują: rosiczka okrągłolistna, borealna turzyca skąpokwiatowa, sit czarny, widłoząb falisty. Jeśli chodzi o świat zwierzęcy to występuje 51 gatunków ptaków z 9 rzędów , w tym z gatunków zamieszczonych w Czerwonej Księdze zaobserwowano trzy: bociana czarnego, włochatkę i czeczotkę; z gatunków zagrożonych w Polsce dwa : pliszkę górską i orzechówkę , a z rzadkich w regionie Sudetów trzy : kobuza , zniczka i słonkę .W najbliższej okolicy rezerwatu odnotowano rzadkie w górach: ropuchę paskówkę i jaszczurkę zwinkę.
Torfowisko i jego obrzeża są ostoją jelenia europejskiego oraz dzika. Drugim, równie interesującym i pięknym terenem jest Wielkie Torfowisko Batorowskie- rezerwat florystyczno-leśny o powierzchni 112 ha, na wysokości 705 - 715 m; obejmuje przede wszystkim górski bór ba­gienny z takimi ciekawostkami jak: brzoza omszała, sosna błotna, bagno zwyczajne, rosiczka, żura­wina i inne. Przez torfowisko nie prowadzi żaden szlak turystyczny.

 

      Innymi atrakcjami przyrodniczymi gminy Szczytna są liczne pomniki przyrody w postaci różnych gatunków drzew oraz zgrupowania form skalnych: Łężyce, Wolany, Stare Bobrowniki, Szczytna, Studzienno, Batorów. W naszym mieście występuje także niewielkie, lecz zdrowe źródło wody mineralnej  na Starych Bobrownikach , które kiedyś mogą, być może, dać początek nowemu uzdrowisku oraz siedlisko pstrągów i dzikich kaczek na rzece Kamienny  Potok w samym centrum tuż przed siedzibą Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Wolności. Atrakcyjność turystyczną miasta i okolic potwierdza fakt, iż przez miasto przebiegają oznakowane szlaki turystyczne:

 

·  do Polanicy Zdroju - żółtym, a następnie zielonym szlakiem przez punkty widokowe I, XIX i XVIII. Powrót krótszą drogą - żółtym szlakiem, autobusem lub pociągiem (4 godz.)

·  do Dusznik Zdroju - żółtym szlakiem obok dworca kolejowego przez punkt widokowy II. Powrót pociągiem lub autobusem.

·  do Batorowa i Skalnych Grzybów, ul. Wolności i szosą do Batorowa, a następnie żółtym szlakiem do szlakowskazu z wariantami zejścia: do Dusznik - szlakiem żółtym lub do Wambierzyc - szlakiem czerwonym.

·  do Rezerwatu Torfowisko pod Zieleńcem - żółtym szlakiem do schroniska Pod Muflonem, niebieskim szlakiem do Rozdroża Pod Bieńcem - 3,5 godz., powrót zielonym szlakiem do schroniska Orlica w Zieleńcu, autobusem lub pieszo z powrotem czerwonym szlakiem do Dusznik - 3,5 godz.

·  Szczeliniec - z Łężyc - niebieskim szlakim przez Skały Puchacza - Narożnik do Karłowa. Czas przejścia - 4 godz., powrót żółtym szlakiem przez Białe Ściany do Skalnych Grzybów; do Batorowa, czas przejścia - 4,5 godz.

 

W gminie Szczytna nie brak również bazy noclegowej, która obejmuje zarówno ośrodki wypoczynkowe jak i agroturystyczne.

Ośrodki Wypoczynkowe:

1.       OW „Pod Skałką”, ul. Złota 4, Szczytna, 57-340 Duszniki Zdrój, tel. (0_74) 866-94-59, 95 miejsc

2.       OW „Relax”, ul. Robotnicza 23, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 866-92-62, 140 miejsc

3.       OW „Kamela”, ul. Sienkiewicza 30, 57-330 Szczytna, tel.. (0_74) 868-33-23, 70 miejsc

4.       OW „Pod Młynem”, ul. Bobrownicka 56, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-30-21, 75 miejsc

5.       Górska Baza Noclegowa, ul. Batorów 6, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-33-59, 49 miejsc

6.       Internat ZSP, ul. Wolności 80, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-32-74, 70 miejsc

7.       „U Anny”, Łężyce 71, 57-340 Dusznik Zdrój, tel. (0_74) 866-92-02, 130 miejsc

8.       „Śnieżynka”, Łężyce, 57-340 Duszniki Zdrój, tel. (0_74) 866-90-17, 8 miejsc

 

Agroturystyka:

1. OW „Pod Rogaczem”, Studzienno 4, 57-322 Chocieszów, tel. (0_74) 868-17-97, 41 miejsc

2. Gospodarstwo Agroturystyczne, Łężyce 36, 57-340 Duszniki Zdrój, tel. (0_74) 866-05-67

3. Gospodarstwo Agroturystyczne, ul. Wolności 63 , 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-38-17 5 miejsc

4. Lucyna Tarnawa, ul. Batorów 4, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-41-26, 8 miejsc

5. „U Kazia”, ul. Bukowa 14, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-20-21, 10 miejsc

6. „Piekiełko”, Piekielna Góra 19, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-13-95, 6 miejsc

7. „Pod Lipami”, Wolany 86, tel. (0_74) 868-16-35, 16 miejsc

8. Helena Ścibura, Studzienno 8, 57-322 Chocieszów, tel. (0_74) 873-36-35

9.       „U Reni i Mariana”, Złotno 9, 57-340 Duszniki Zdrój, tel. (0_74) 866-91-82

10.    „U Jacka”, ul. Stare Bobrowniki 9, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-36-35

11.    „U Zięby”, Dolina 5, 57-340 Duszniki Zdrój, tel. (0_74) 866-00-68, 9 miejsc

 

W gminie Szczytna funkcjonują także lokale gastronomiczne. Oto niektóre z nich:

1. Zajazd „Oleńka”, Wolany 103, 57-314 Szalejów, tel. (0_74) 868-18-46, 80 miejsc, 8.00-22.00

2. „Łowisko”, 57-322 Chocieszów 26, tel. (0_74) 869-02-59, 33/150 miejsc, 12.00-20.00

3. „Piekiełko”, Piekielna Góra 19, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-13-95, 50 miejsc, 12.00-4.00

4. Zagroda „Czarny Koń”, ul. Wolności 63, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-38-17, 12 miejsc, 12.00-22.00

5. „Kaczy Dołek”, ul. Sienkiewicza 1, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-44-59, 40 miejsc, 8.00-22.00

6. PUB Pizzeria „777”, ul. Wolności 23, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-33-69, 25 miejsc, 12.00-24.00

7. „Mag Dawid”, ul. Sienkiewicza 3, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-34-64, 20 miejsc, 11.00-17.00

8. „Moto – Bar”, ul. Borowina, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 8683-91-45, 20 miejsc, /czynny całodobowo/

9. Bar „Śnieżynka”, Łężyce 74, 57-340 Duszniki Zdrój, tel. (0_74) 869-60-17, 30 miejsc

10. Zajazd „Przy Kominku”, Wolany 97, 57-300 Kłodzko, tel. (0_74) 869-02-05, 45 miejsc, 11.00-24.00

11. “Swojska Chata”, ul. Sienkiewicza 24, 57-330 Szczytna, tel. (0_74) 868-30-12, 100 miejsc, 12.00-22.00.

 

     Bliskie sąsiedztwo miasteczek uzdrowiskowych takich jak Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój czy też Kudowy Zdrój sprzyja rozwojowi wypoczynku weekendowego, bądź kilkudniowego. Wspomnieć również wypada o dynamicznie rozwijających się ośrodkach wypoczynkowych i sportowo - rekreacyjnych.

 

Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Szczytnej wnioskuje o ustalenie następujących miejscowości : Szczytna, Chocieszów, Studzienno, Dolina, Łężyce, Niwa, Słoszów, Wolany , Złotno za posiadające korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób fizycznych w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/211/05

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 25 lutego 2005 r.

 

Podstawą podjęcia przez Radę Miejską w Szczytnej uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej jest ustalenie przez wojewodę aktem prawa powszechnie obowiązującego wykazu miejscowości, w których pobiera się taką opłatę. Bez podjęcia tego aktu, Rada nie posiada kompetencji do określenia wysokości opłaty miejscowej. Określenie miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wojewoda dokonuje na wniosek rady gminy i po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska (art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.jedn.: Dz. U. 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.).

 

Jeżeli określone miejscowości nie zostały uznane przez wojewodę w trybie przewidzianym w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych za posiadające korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych (art. 17 ust. 1 cytowanej ustawy), to podjęcie uchwały ustalającej opłatę miejscową w tych miejscowościach jest sprzeczne z prawem.

 

Zgodnie z § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 240 poz. 2069 z późn. zm), organem właściwym w sprawach opłaty miejscowej będzie organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) według położenia miejscowości, w której pobiera się opłatę.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 9 Marzec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571