szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XXV/216/2005 z dnia 30 marca 2005r.

 Uchwała  Nr XXV/216/2005

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 30 marca 2005 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz z art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 r.) Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

 

§ 1

 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 01.04.2005 roku do 31.03.2006 roku.

 

 

§ 3

 

 

Traci moc uchwała nr XVI/112/2004 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie zatwierdzania taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Szczytnej.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

 

 

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr  XXV / 216 /2005

Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 30 marca 2005 roku.

 

 

1.        Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1.

*Grupa 1

Cena za 1m3 dostarczonej wody

 

2,17

 

zł/m3

2.

**Grupa 2

Cena za 1m3 dostarczonej wody

2,17

zł/m3

 

 

2.        Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

 

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

1.

*Grupa 1

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków

2,40

zł/m3

2.

**Grupa 2

Cena za 1m3   odprowadzonych ścieków

2,40

zł/m3

 

 

 

*Grupa 1 – indywidualne gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe w budynkach wielorodzinnych, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia oraz inni odbiorcy nie prowadzący działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej, handlowej.

 

**Grupa 2 – odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, produkcyjną, usługową, handlową.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Kwiecień 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431570