szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
UCHWAŁA NR XII/91/2003 Z DNIA 21LISTOPADA 2003 ROKU

U C H W A Ł A  NR XII/91/2003
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
Z  DNIA  21 LISTOPADA 2003 ROKU

w sprawie: określenia stawek opłaty targowej na 2004 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst   jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19  pkt. 1 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity :Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami )  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (Monitor Polski z 12 listopada 2003 r. Nr 51, poz. 804)
Rada Miejska w Szczytnej uchwala:

§ 1

Opłatę targową pobiera się dziennie od osób fizycznych i prawnych dokonujących sprzedaży w miejscach oznaczonych.

§ 2

Stawka dzienna opłaty targowej wynosi :
1. Handel obwoźny - 26,00 zł
2. Handel na stoisku - 26,00 zł
3. Handel z ręki - 15,00 zł
4. Handel z ręki nabiałem i płodami rolnymi - 5,00 zł

§ 3

Kwoty wymienione w § 2 obowiązują do naliczania opłaty targowej w 2004 r.
  
§ 4

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez pracownika Zakładu
     Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej upoważnionego przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej .
2. Za inkaso opłaty targowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 20 % od zainkasowanych kwot.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 6

Uchwała podlega  rozplakatowaniu na terenie miasta i gminy Szczytna.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zmianami) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia , w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10), podatku od posiadania psów (art. 14 pkt.1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej (art.19).
Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polski „Monitor Polski”. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2003 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 24.10.2003r. Nr 49, poz. 770 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003 r. wyniósł 0,6 %.

Górna granica stawki opłaty targowej na rok 2004 wynosi kwotę 579,32 zł.
Po dokonaniu czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawek opłaty targowej uchwalonej przez Radę Miejską w 2003 r. zgodnie ze wskaźnikiem, proponuje utrzymanie stawek na poziomie roku 2003.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 31 Grudzień 2003 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011