szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XXVII/226/05 z dnia 17 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XXVII/226/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 czerwca 2005 roku

w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim”, stanowiący część "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szczytna” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek opracowania projektu planu gospodarki odpadami, który zgodnie z art. 14 ust. 6 stanowi część programu ochrony środowiska. Plan gospodarki odpadami opracowuje się dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad gospodarowania odpadami. Art. 14 ust. 11 cytowanej wyżej ustawy dopuszcza opracowanie jednego wspólnego planu gospodarki odpadami dla gmin będących członkami międzygminnego związku. W związku z powyższym, projekt planu opracowany został na zlecenie Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim i uwzględnia gminę Szczytna.
Przedłożony projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego – pismo z dnia 8 grudnia 2004 roku nr OŚR.7620-G/04/2004 oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego – uchwała z dnia 23 listopada 2004 roku nr 1989/II/04.

Załączniki do pobrania:

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 5 Lipiec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432011