szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała Nr XIV/98/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.

Uchwała Nr XIV/98/2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Szczytna prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczytnej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 11 w związku z art.8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
Rada Miejska w Szczytnej  u c h w a l a,  co następuje:


§ 1

1.Gmina Szczytna przejmuje od Powiatu Kłodzkiego prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczytnej z dniem 1 września 2004 r.
2.Przejęcie zadania określonego w ust. 1 będzie możliwe przy jednoczesnym spełnieniu przez Powiat Kłodzki następujących warunków:
a)nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Szczytna działki nr 1564 wraz z zabudowaniami znajdującymi się na tej działce oraz ze znajdującymi się w tych obiektach ruchomościami służącymi wykonywaniu funkcji i zadań szkoły, stanowiącymi majątek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczytnej,
b)przekazanie Gminie Szczytna przysługującej szkole subwencji oświatowej w pełnej wysokości za okres od 1 września 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
c)pokrycie przez Powiat Kłodzki wszelkich zobowiązań Szkoły wg stanu na dzień 31 sierpnia 2004 r.
3.Faktyczne przejęcie prowadzenia szkoły nastąpi na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Szczytna a Powiatem Kłodzkim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Styczeń 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432013