szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
RADA MIEJSKA:
Uchwała nr XXVII/232/05 z dnia 17 czerwca 2005r

Uchwała nr XXVII/232/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 czerwca 2005 roku

zmieniająca uchwałę nr XXIV/196/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr XXIV/196/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczytna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/232/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 17 czerwca 2005r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/196/05
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 25 lutego 2005r.

 

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY SZCZYTNA NA LATA 2006-2008

 

Lp

Nazwa programu inwestycyjnego

Lata realizacji

Całkowity koszt realizacji zadania (brutto)

Źródła finansowania w latach

Cel
zadania

Jednostka realizaująca program

2006

2007

2008

Razem (2006r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2007r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

Razem (2008r.)

Nakłady finansowe budżetu Gminy Szczytna

(wkład własny Gminy Szczytna)

Środki UE

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Budowa obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum i Hali sportowej w Szczytnej

2004

2008

2431000,00 zł

 

800000,00zł

200000,00zł

600000,00zł

0

420000,00zł

105000,00zł

315000,00zł

0

675000,00zł

168750,00zł

506250,00zł

0

Poprawa warunków nauczania, rozwój bazy sportowej szkół gminnych

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

2

 

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

2005

2006

400000,00 zł

160000,00 zł

40000,00 zł

120000,00 zł

0

-

-

-

-

-

-

-

-

§ 2 Porozumienia z dnia 18.11.2004 roku w sprawie Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska

Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

3

RAZEM:

-

-

2831000,00

960000,00 zł

240000,00 zł

720000,00 zł

0

420000,00zł

105000,00zł

315000,00zł

0

675000,00zł

168750,00zł

506250,00zł

0

-

-

 

 

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 28 Czerwiec 2005 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 431571