szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
BIP SZCZYTNA:
Uchwała Nr XIV/104/2003 z dnia 29 grudnia 2003r.

Uchwała Nr XIV/104/2003
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Szczytna jest organem prowadzącym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r, - Karta Nauczyciela /tekst jednolity z 1997 r. Dz. U. Nr 56 , poz.357 z późn. zm / oraz § 2 pkt.1 i 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002r, Dz. U. Nr 46, poz.430 / w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

Rada Miejska w Szczytnej uchwala :

§ 1

1. Ze środków wyodrębnionych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przyznaje się dofinansowanie do form doskonalenia uznanych za piorytetowe :

1/ Zaoczne lub wieczorowe studia wyższe magisterskie :
 a/ filologia angielska
 b/ filologia germańska
 c/ wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną począwszy od trzeciego roku studiów dla studiów czteroletnich  lub czwartego roku studiów dla studiów pięcioletnich

2/ Studia wyższe uzupełniające :
 a/ filologia angielska
 b/ filologia germańska
 c/ bibliotekoznawstwo
 d/ pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

3/ Kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe :
 a/ zarządzanie oświatą /placówkami oświatowymi/
 b/ oligofrenopedagogika
 c/ bibliotekoznawstwo
 d/ wychowanie do życia w rodzinie
 e/ pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 f/ kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe w zakresie kultury fizycznej

4/ Inne formy doskonalenia zawodowego na podstawie indywidualnej diagnozy jakości pracy szkoły:
 a/ szkolenia rad pedagogicznych
 b/ szkolenia, kursy oraz konferencje szkoleniowe dla nauczycieli w łącznej wysokości do 20% ogólnej puli środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004.

2. Nauczyciele uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie:

1/ zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szczytna w wymiarze min.0,5 etatu ,
2/ realizujący doskonalenie zawodowe w jednej z wymienionych w pkt.1 form,

3. Dofinansowanie przyznaje się w następującej wysokości:

1/ do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od semestru piątego czteroletnich studiów zaocznych lub wieczorowych jednak nie więcej niż 1.000 .- zł,
2/ do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od semestru siódmego pięcioletnich studiów wyższych zaocznych lub wieczorowych, jednak nie więcej niż 1.000.- zł,
3/ do 50 % czesnego za każdy semestr począwszy od drugiego semestru kwalifikacyjnych studiów podyplomowych i studiów wyższych uzupełniających, jednak nie więcej niż 1.000.- zł /za każdy semestr/,
4/ inne formy doskonalenia w ramach posiadanych środków.

4.  Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego wg określonego wzoru należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy : w terminie do ostatniego dnia lutego 2004 roku /semestr zimowy/ i do ostatniego dnia września 2004 r./ semestr letni /. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty za dany semestr.

5. Wniosek składany przez nauczyciela powinien być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora placówki zatrudniającej nauczyciela.

6.Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego rozpatrywane są w terminie do ostatniego dnia kwietnia 2004 r. /semestr zimowy/ i do ostatniego dnia października 2004r. /semestr letni/.

7.Nauczyciel wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania.

8.Przyznane dofinansowanie zostaje przekazane w formie wypłaty gotówkowej dla nauczyciela na podstawie przedstawionego wcześniej przez nauczyciela dowodu opłacenia danej formy kształcenia w terminie do końca czerwca 2004r/semestr zimowy/ i do końca grudnia 2004r. / semestr letni /.

9.Wypłata dofinansowania następuje w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

10.O dofinansowanie szkoleń, seminariów i konferencji może występować w każdym  terminie Dyrektor placówki oświatowej lub nauczyciel za pośrednictwem Dyrektora.

11.Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy.

12.Wnioski rozpatrywane są przez Burmistrza Miasta i Gminy .

13.Burmistrz może odmówić przyznania dofinansowania z powodu wyczerpania limitu środków finansowych zapisanych na podstawie zapisów ustawowych w budżecie gminy na rok 2004 przeznaczonych na ten cel.

14.Dofinansowanie do szkoleń, seminariów i konferencji może być przyznawane w trakcie całego roku kalendarzowego.

§ 2.

Wzór wniosku o przyznanie dopłaty do czesnego określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta i Gminy Szczytna.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr IV/35/2003 z dnia 30.01.2003r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Szczytna jest organem prowadzącym ,oraz uchwała Nr V/55/2003r. z dnia 24.03.2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2003 w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których gmina Szczytna jest organem prowadzącym.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004r.

pliki do pobrania:

 
informacje wprowadził:Piotr Popławski
informacje wytworzył:
data ostatniej modyfikacji: 6 Styczeń 2004 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 432014